Artiklar

Dyskalkyli – historik, definitioner, karakteristik, diagnostik och åtgärder

Foto: Adobe Stock.

Dyskalkyli är fortfarande en väsentligt mindre känd och av samhället accepterad diagnos än dyslexi – trots att den är upptagen i internationella manualer sedan ett trettiotal år och det gått hela hundra år sedan det först uppmärksammades att räkne- och matematiksvårigheter kan förekomma som en isolerad företeelse. Den neurovetenskapliga forskningen har också kunnat identifiera avvikelser i struktur och funktion samt kommunikation mellan delar av hjärnan som är involverade i aritmetiska och matematiska processer hos individer med räknesvårigheter.

Såväl det akademiska som det kliniska arbetet med att ringa in vilka exakta svårigheter som ska inrymmas i diagnosen och hur räknesvårigheterna ska förhålla sig till andra kognitiva förmågor för att det ska bedömas handla om dyskalkyli fortsätter. Den här artikeln tar ett brett grepp om dyskalkyli som företeelse och diagnos och ämnar förse läsaren med grundläggande kunskaper i ämnet. Den ger också en fördjupad bild av dyskalkyliutredningar på Logopedkliniken, Danderyds sjukhus, där författaren är verksam.

Logga in för att läsa hela artikeln.

Tvärprofessionell kompetens i samverkan

En central barn- och elevhälsa med tvärprofessionell kompetens kan innefatta en bredd av stödinsatser riktade till förskolor och skolor. Inom Pedagog- och logopedgruppen i Nacka har vi samlat kompetens inom områdena kommunikation och språkutveckling, alternativ och kompletterande kommunikation, läs- och skrivutveckling, ljudmiljö, motorik och hundassisterad pedagogik.

Logga in för att läsa hela artikeln.

Läslust i en digital tid

Foto: Adobe Stock.

Man brukar prata om att det krävs 5 000 timmars läsning för att bli en god läsare. Det är ganska mycket, eller hur? Om vi vuxna vill att våra barn ska orka med att läsa så mycket krävs det att vi får dem att inse att läsning faktiskt är kul.

Hur gör vi då det? Jag tror att en väg att gå är att vi tittar på vad barnen ägnar sig åt när de väljer att inte läsa och att vi kopplar samman dessa aktiviteter med läsning.

Logga in för att läsa hela artikeln.

Att växa upp och börja skolan i en digital värld

Foto: Adobe Stock.

Låter vi våra barn använda digitala media för mycket och för tidigt i livet? Eller innebär tillgången till den digitala världen en hjälp för små barn att lära sig hur världen fungerar?

Detta var frågor som vi funderade på när vi 2016 initierade ett longitudinellt projekt som syftade till att undersöka hur barn påverkas av att växa upp i vår digitala värld. (FORTE dr 2016-00048 och FORTE dr 2020-00229). Vårt projekt är tvärvetenskapligt och vi som genomför projektet är Anett Sundqvist, logoped och biträdande professor, Felix-Sebastian Koch, kognitionsvetare och universitetslektor,  Ulrika Birberg-Thornberg, psykolog och universitetslektor, Hanna Walsö, logoped och forskningsassistent, Mikael Heimann, psykolog och professor emeritus, samtliga vid Linköpings universitet samt Rachel Barr, psykolog och professor vid Georgetown University, USA. När vi träffade barnen och deras familjer första gången var barnen nio månader gamla. Därefter har vi följt upp dem vid två års ålder och nu senast vid fem års ålder.

Logga in för att läsa hela artikeln.

Tidig identifiering och tidiga insatser till barn med kommunikationssvårigheter

Foto: Adobe Stock.

Tre metoder för att stödja små barns kommunikationsutvecklingen studerades i ett avhandlingsarbete. Vi undersökte en kommunikationsfrämjande insats som skulle erbjudas till alla föräldrar, en metod att identifiera barn med misstänkta kommunikationssvårigheter vid 18 månaders ålder och AKKtiv KOMiTID som en kommunikationsfrämjande insats för barn med tidiga tecken på kommunikationssvårigheter.  

Logga in för att läsa hela artikeln.

Detta är en låst artikel. Du behöver vara medlem i SITS för att läsa den i sin helhet. Medlemmar i SITS får en kod via e-post för att logga in. Har du betalat din medlemsavgift för i år, men saknar kod, kontakta medlem@sits.nu (kolla gärna i skräpposten först). Är du ännu inte medlem, läs här hur du gör för att bli det.


Assisterande teknik vid språk-, läs- och skrivsvårigheter

Foto: Adobe Stock.

Assisterande teknik är ett paraplybegrepp som innefattar den sorts teknik som i många fall kan kompensera för olika språk-, läs- och skrivsvårigheter. Det gäller bland annat funktioner, program och appar som talsyntes, rättstavningsprogram, diktering, tal- och ljudböcker, uppläsning av text i bild samt olika typer av kognitivt stöd.  

Logga in för att läsa hela artikeln.

Detta är en låst artikel. Du behöver vara medlem i SITS för att läsa den i sin helhet. Medlemmar i SITS får en kod via e-post för att logga in. Har du betalat din medlemsavgift för i år, men saknar kod, kontakta medlem@sits.nu (kolla gärna i skräpposten först). Är du ännu inte medlem, läs här hur du gör för att bli det.


Samarbete i skolan gynnar språkutvecklingen hos flerspråkiga elever

Foto: Adobe Stock.

Oxhagsskolan är en F–6-skola i Akalla med cirka 350 elever. Ungefär 97 procent av skolans elever har svenska som andraspråk. Några av de språk som talas av eleverna på skolan är tigrinja, arabiska, somaliska, turkiska, spanska och lettiska. Det är en stor språklig skatt som skolan ruvar på. Många av eleverna har dock inte hunnit lära sig svenska i tillräcklig grad för att hänga med i vanlig undervisning. Modersmålsundervisning ges på 32 språk och varje år kommer ett dussintal nyanlända elever till skolans förberedelseklass. Jag tror att våra barn kan kommunicera med större delen av världen, och kan de kommunicera med världen så kan de också ta över den.

Logga in för att läsa hela artikeln.

Detta är en låst artikel. Du behöver vara medlem i SITS för att läsa den i sin helhet. Medlemmar i SITS får en kod via e-post för att logga in. Har du betalat din medlemsavgift för i år, men saknar kod, kontakta medlem@sits.nu (kolla gärna i skräpposten först). Är du ännu inte medlem, läs här hur du gör för att bli det.


Tal och språkpriset 2021 tilldelades
Anna Eva Hallin

Anna Eva Hallin flankerad av SITS ordförande Annelie Westlund och styrelsens Marika Habbe. Foto: Ann Jacobson.

En glad och mycket välförtjänt pristagare mottog årets Tal -och språkpris under SITS digitala kongress den 15 oktober. Föreningens ordförande Annelie Westlund överräckte priset bestående av presenter, blommor och ett diplom med motivering till priset. Den utförliga motiveringen belyste allt det som Anna Eva Hallin hittills bidragit med i sin logoped- och forskargärning och avslutades med att hon är en välkänd och välförtjänt person i ”språkets tjänst”.

Läs mer


Betyder sen språkutveckling vid 2,5 år språkstörning vid skolstart?

Foto: Adobe Stock.

Det finns få studier om barn med språkstörning och deras utveckling över tid under svenska förhållanden. Det är viktigt att systematisk belysa den språkliga utvecklingen hos barn som tidigt visar symtom på språkliga svårigheter för att göra funktionsnedsättningen språkstörning mer känd hos allmänheten. I mitt doktorandprojekt Sen språkutveckling vid 2.5 års ålder: språkstörning, andra utvecklingsavvikelser och livskvalitet träffar vi 100 2,5-åriga barn som faller ut på BVC:s språkscreening i Göteborg och följer dem sedan över tid för att kartlägga hur deras språkliga svårigheter förändras, om andra funktionsrelaterade utvecklingsavvikelser förekommer, vilka insatser de får och hur de upplever sin livskvalitet. Denna artikel inleds med att presentera olika bakomliggande orsaker till att mitt doktorandprojekt kom till.

Logga in för att läsa hela artikeln.

Detta är en låst artikel. Du behöver vara medlem i SITS för att läsa den i sin helhet. Medlemmar i SITS får en kod via e-post för att logga in. Har du betalat din medlemsavgift för i år, men saknar kod, kontakta medlem@sits.nu (kolla gärna i skräpposten först). Är du ännu inte medlem, läs här hur du gör för att bli det.


Barn med språkstörning – stöd från logopeden
Ett digitalt stödprogram via 1177

I början av 2019 fick logopederna Malin Kroon och Tina Landgren vid Logopedimottagningen på Skaraborgs sjukhus finansiering av Innovationsfonden i VGR för att utveckla ett digitalt stödprogram via 1177 för vårdnadshavare till barn med tal- och språkstörning.

Logga in för att läsa hela artikeln.

Detta är en låst artikel. Du behöver vara medlem i SITS för att läsa den i sin helhet. Medlemmar i SITS får en kod via e-post för att logga in. Har du betalat din medlemsavgift för i år, men saknar kod, kontakta medlem@sits.nu (kolla gärna i skräpposten först). Är du ännu inte medlem, läs här hur du gör för att bli det.


Subklinisk hörselskada hos barn med fonologisk språkstörning – en bidragande faktor?

Foto: Adobe Stock.

Sambandet mellan hörselskada och språk- och kommunikationssvårigheter är väl etablerat. Men sambandet mellan språkstörning och subklinisk hörselskada är för de flesta verksamma logopeder och audionomer mindre känt.

Inom ramen för ett FORTE postdoc-projekt undersöktes hörsel, taldiskrimination och talproduktion hos 73 amerikanska barn i åldrarna 4–5 år med typisk språkutveckling (= 41) och fonologisk språkstörning (= 32). Alla barnen var klassificerade som normalhörande i relation till tonaudiometriska test men ett flertal barn uppvisade subkliniska resultat baserat på andra känsligare hörseltester. Sammanfattningsvis framkom indikationer på att även en mindre hörselpåverkan kan påverka lyssningssituationen, främst för barn med fonologisk språkstörning. Subklinisk hörselskada kan ha betydelse för förmågan att diskriminera tal, speciellt i utmanande lyssningssituationer, likaså för förmågan att producera tal.

Logga in för att läsa hela artikeln.

Detta är en låst artikel. Du behöver vara medlem i SITS för att läsa den i sin helhet. Medlemmar i SITS får en kod via e-post för att logga in. Har du betalat din medlemsavgift för i år, men saknar kod, kontakta medlem@sits.nu (kolla gärna i skräpposten först). Är du ännu inte medlem, läs här hur du gör för att bli det.


”Grammatik i skrivande”- ett lärar–logopedsamarbete

Foto: Adobe Stock.

Logopeder i skolans värld arbetar ofta med att bredda sitt arbetssätt. Det gäller att prova olika sätt för samarbete med pedagoger eller insatser kring elever med olika typer av stödbehov. På Sofielundsskolan i Malmö påbörjades under våren 2020 ett arbete som kom att kallas ”Grammatik i skrivande”. Det är ett samarbete mellan skollogopederna och pedagogerna för att stärka grammatisk förmåga, språklig medvetenhet och skriftspråk hos eleverna. Det är också ett sätt för våra olika professioner att lära av varandra. 

Logga in för att läsa hela artikeln.

Detta är en låst artikel. Du behöver vara medlem i SITS för att läsa den i sin helhet. Medlemmar i SITS får en kod via e-post för att logga in. Har du betalat din medlemsavgift för i år, men saknar kod, kontakta medlem@sits.nu (kolla gärna i skräpposten först). Är du ännu inte medlem, läs här hur du gör för att bli det.


Vad är vad?

Bild: Adobe Stock.

Barn som har svårigheter i skolan kan ha det av en mängd olika orsaker. På det nationella resurscentret tal och språk vid Specialpedagogiska skolmyndigheten utreder vi barn med språkliga svårigheter och stöttar skolor som har elever med grav språkstörning. Det är dock sällan vi träffar ett barn som inte har andra svårigheter än de språkliga och det är därför viktigt att vi har ett brett utvecklingsperspektiv vid våra insatser. Vi behöver kunna möta skolornas frågor om vad som är vad.

Logga in för att läsa hela artikeln.

Detta är en låst artikel. Du behöver vara medlem i SITS för att läsa den i sin helhet. Medlemmar i SITS får en kod via e-post för att logga in. Har du betalat din medlemsavgift för i år, men saknar kod, kontakta medlem@sits.nu (kolla gärna i skräpposten först). Är du ännu inte medlem, läs här hur du gör för att bli det.


Läsförmåga hos barn med språkstörningar i språkskola

Foto: Adobe Stock.

Inom forskningen kring utvecklingsrelaterade språkstörningar och lässvårigheter kommer majoriteten av de vetenskapliga publikationerna från engelsktalande länder. Både språkstörningar och dyslexi har språkspecifika drag och kontexten för när och hur barn lär sig till exempel att läsa skiljer sig mellan olika länder. Det är därför viktigt att vi har svenska studier av språkstörning och lässvårigheter. Dessa studier kan ligga till grund för exempelvis nationella riktlinjer och strategier inom hälso- och sjukvården samt inom skolan.

Logga in för att läsa hela artikeln.

Detta är en låst artikel. Du behöver vara medlem i SITS för att läsa den i sin helhet. Medlemmar i SITS får en kod via e-post för att logga in. Har du betalat din medlemsavgift för i år, men saknar kod, kontakta medlem@sits.nu (kolla gärna i skräpposten först). Är du ännu inte medlem, läs här hur du gör för att bli det.


Språkstörning eller typisk språkutveckling? Aktuell forskning om språklig bedömning av flerspråkiga barn i Sverige

Foto: Karin Koltay.

Hur ser typisk språkutveckling ut hos flerspråkiga barn som växer upp i Sverige? Vilka faktorer påverkar hur dessa barn utvecklar sina båda språk? Och hur kan man på ett mer träffsäkert sätt identifiera språkstörning hos flerspråkiga barn? Dessa frågeställningar var utgångspunkten för ett femårigt forskningsprojekt, ”Språkstörning eller typisk språkutveckling? Utveckling av metoder för språklig bedömning av flerspråkiga barn i Sverige”, som genomförts vid Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet, mellan 2014 och 2019.

Logga in för att läsa hela artikeln.

Detta är en låst artikel. Du behöver vara medlem i SITS för att läsa den i sin helhet. Medlemmar i SITS får en kod via e-post för att logga in. Har du betalat din medlemsavgift för i år, men saknar kod, kontakta medlem@sits.nu (kolla gärna i skräpposten först). Är du ännu inte medlem, läs här hur du gör för att bli det.


Från sårbarhet till hållbarhet i möte med akademisk literacy

Foto: Adobe Stock.

Fredagen den 21 maj hölls vårens fjärde webbinarium i SITS regi. Även denna gång var fokus för samtalet frågeställningar utifrån antologin Från sårbarhet till hållbarhet i lärande och undervisning (2020)utgiven av Studentlitteratur. Redaktör för boken är Barbro

Läs mer


Balanserad läs- och skrivundervisning

Foto: Adobe Stock.

Förmågan att läsa och skriva blir allt viktigare i vårt kommunikationstäta samhälle. Digitalisering i skola och samhälle fordrar nya sätt att lära, men ger också möjligheter till kunskapsutveckling och kommunikation. Bland literacyforskare råder det i dag enighet om betydelsen av en medveten, strukturerad undervisning som lägger fokus på språk, innehåll och språkanvändning. Det innebär att eleverna tillägnar sig grundläggande färdigheter i funktionella sammanhang och utvecklar sin kommunikativa förmåga. Att ta till sig olika typer av texter, muntligt och skriftligt, med god förståelse och själv producera texter för olika mottagare och medier blir centralt. Det handlar också om att stärka elevens självkänsla och väcka intresse och motivation för att lära. I den här artikeln vill författaren ge en inblick i hur en balanserad språk- och kunskapsutvecklande undervisning kan gestalta sig.

Logga in för att läsa hela artikeln.

Detta är en låst artikel. Du behöver vara medlem i SITS för att läsa den i sin helhet. Medlemmar i SITS får en kod via e-post för att logga in. Har du betalat din medlemsavgift för i år, men saknar kod, kontakta medlem@sits.nu (kolla gärna i skräpposten först). Är du ännu inte medlem, läs här hur du gör för att bli det.


Mobila och digitala läraktiviteter och lärande på distans – sårbarhet och möjligheter

Foto: Adobe Stock.

Fredagen den 16 april var det dags för vårens tredje webbinarium i SITS regi. Webbinariet var även denna gång ett panelsamtal mellan praktiker och forskare med utgångspunkt i antologin Från sårbarhet till hållbarhet i lärande och undervisning (Bruce, 2020). Webbinarierna

Läs mer


Boksamtal utvecklar förskolebarnens språk

Foto: Juliane Straub.

Förskolebibliotek och yrket förskolebibliotekarie är en relativt ny bibliotekstyp inom skolbiblioteksväsendet. Förskolebiblioteksverksamheten började i Växjö kommun som ett projekt 2016 och utbildningsförvaltningen har de senaste åren

Läs mer


Konsekvenser av språkstörning – jobb och utbildning

Foto: Adobe Stock.

Utvecklingsrelaterad språkstörning (DLD) påverkar 1-2 barn i varje klassrum. Kunskapen om språkstörning hos vuxna är mindre jämfört med vad vi känner till om språkstörning hos barn, men forskningen går hela tiden framåt. En studie från Storbritannien

Läs mer


Responsivitet i föräldra–barn-interaktion – om att svara de minsta

Foto: Adobe Stock.

Alla barn, men särskilt barn med språkliga svårigheter, behöver vuxna i sin omgivning som förstår betydelsen av samtal och kommunikation. Att föräldrar – och andra vuxna – anpassar sin kommunikation till barnet kallas för responsivitet, och detta

Läs mer


Språkliga utmaningar och en språkligt tillgänglig undervisning i alla ämnen och för alla – oavsett modersmål

Foto: Adobe Stock.

Fredagen den 12 mars 2021 var det dags för vårens andra webbinarium i SITS regi. Webbinariet var även denna gång ett panelsamtal mellan praktiker och forskare med utgångspunkt i antologin Från sårbarhet till hållbarhet i lärande och undervisning

Läs mer


Vilka barn har tillgång till språkförskola, och hur går det för dem?

Foto: Adobe Stock.

Språkförskola är en behandlingsform som utformats för barn med grav primär språkstörning (motsvarande developmental language disorder, DLD). Men tillgången till språkförskola är begränsad. Vi påbörjar nu ett forskningsprojekt för att kartlägga vilka barn som

Läs mer


Språkliga krav – och möjligheter – i kursplaner och bedömningsarbete
Ett samtal mellan praktiker och forskare

Foto: Adobe Stock.

Torsdagen den 11 februari 2021 var det dags för SITS andra webbinarium vilket också var det första i en serie på fyra som ska hållas under våren 2021.
Webbinariet bestod av ett panelsamtal mellan praktiker och 

Läs mer


Bokstart i världen! – för dig som arbetar med små barns språkutveckling

Foto: Susanne Kronholm.

Kan   man läsa för en bebis? Ja visst!
Bokstart riktar sig till de yngsta barnen och deras familjer. Idén med Bokstart är att dela ut böcker till små barn och stötta föräldrarna i deras viktiga roll för att främja barnens

Läs mer


Ordförrådsutvecklingen hos barn med hörselnedsättning behöver uppmärksammas mer

Foto: Adobe stock.

Grad av hörselnedsättning har betydelse men kan inte unikt förklara skillnader i ordförrådsutveckling. Hos gruppen barn med hörselnedsättning finns också högre förekomst av andra funktionsnedsättningar, som kan komplicera inlärningen av talat

Läs mer


Delade meningar när lärare utvärderar distansundervisningen under covid­-19  

Foto: Adobe Stock.

När gymnasielärare utvärderar sina upplevelser av distansundervisningen under vårterminen 2020 framträder en komplex bild. Å ena sidan lyfter de fram en ökad kontakt med individen, bättre överblick över elevernas arbetsprocess och en

Läs mer


Ljudmetoden – effektiv i den tidiga läsundervisningen

Alfabetet är bara en ytterst obetydlig vågtopp på det ofantliga hav som utgör språket. Det lilla fåtalet bokstäver är ett intet i jämförelse med de oräkneliga ljud de betecknar. Och även ljuden är endast tillfälligtvis och slumpvis förnimbara antydningar om det underliggande språkets sammansatthet och mångtydighet och väldighet.
Torgny Lindgren

Med Torgny Lindgrens förunderliga formulering om språket, ljuden och bokstäverna vill vi inleda denna artikel om läsundervisning. Torgny Lindgren lyckas med ett par meningar fånga läsningens komplexitet och sätta ljus på var och en av de ingående

Läs mer


Hur är det att stamma? – Flickors och pojkars upplevelser av stamning

Foto: Adobe Stock.

Stamning är en något som de allra flesta av oss känner till. Trots det råder det allmänt en ganska diffus föreställning om vad stamning beror på, en föreställning som ofta är baserad på felaktiga och fördomsfulla antaganden. Den vetenskapliga förklaringen till att

Läs mer


Kommunikativ aktivitet och delaktighet hos barn med uttalssvårigheter

Foto: Adobe Stock.

”Vad tänker barn med uttalssvårigheter om sitt tal? Hur påverkar talet barnets förmåga att göra sig förstådd och bygga relationer? Vilka faktorer underlättar för barnet i familjen och på förskolan? ”
Detta är några av de frågor som en pågående forskningsstudie vid

Läs mer


SITS första webbinarium: Att bygga språk på byggprogrammet

Foto: Adobe Stock

Fredagen den 20 november 2020 hade Svensk Intresseförening för Tal och Språk, SITS, premiär för det digitala webbinariet – det första i föreningens drygt 60-åriga historia.
Temat för webbinariet var språklig sårbarhet på gymnasieskolans

Läs mer


Bokrecension: Bättre samspel med socialt bildstöd

Foto: Studentlitteratur.

Jag har nyligen läst boken Bättre samspel med socialt bildstöd som är skriven av logoped Eva-Lotta Heide. Eva-Lotta har arbetat i drygt 20 år inom förskola, grundskola och grundsärskola med fokus på språk och samspel i barnens vardagsmiljö. I boken delar hon med sig av

Läs mer


SITS vänförening IALP sätter fokus på flerspråkiga barn

Foto: Adobe Stock.

IALP är en obunden internationell förening för yrkespersoner och forskare som arbetar med kommunikation, röst, språkliga störningar, audiologi och sväljning. IALP är en förkortning av International Association of Logopaedics and Phoniatrics, men

Läs mer


Bokrecension – två böcker av författaren och logopeden Catarina Sjöberg

Catarina Sjöberg är logoped och har en lång och bred erfarenhet inom yrket. Hon har arbetat över hela landet, från norr till söder, där hon mött de flesta diagnoser inom logopedi. Hon har också arbetat som skollogoped. I dag arbetar hon inom barnhälsovården i

Läs mer


Berättarministeriet kartlägger lärares förutsättningar och behov

Foto: Kate Gabor.

Vad behöver lärare i socioekonomiskt utsatta områden för att skapa förutsättningar för sina elever att lyckas med sin skolgång? Enligt lärarna själva: språkutvecklande arbetssätt, kreativ pedagogik och digitala verktyg i undervisningen. Det framkommer i en ny rapport

Läs mer


Självklar satsning i Gislaveds kommun

— DENNA ARTIKEL ÄR EN ANNONS —

Roger™ SoundField i alla klassrum på Isabergskolan i Hestra:
Alla är lika nöjda. Elever, lärare och rektorer är samstämda när de berättar om hur ljudutjämningssystemet Roger™ SoundField har förbättrat arbetsmiljön på Isabergskolan i Hestra. ”Det är mycket

Läs mer


Hallå, hur loggar jag in? – Oförberedd fjärrundervisning i klassrummet, hur blev det?

Foto: Adobe stock.

– Hej, jag ser dig! Vad gör du? Ska vi skajpa? Varför är du inte här?Frågorna haglar från klassens elever. Skoldagen i 6A har precis börjat. Jag ser åtta glada elever ivrigt vinka till mig genom datorn. Någon grimaserar med ett leende, en annan tittar allvarligt rakt in i

Läs mer


Att väcka barns lust att läsa, räkna och lära sig

Professor Rose Griffiths, tidigare familjehemsförälder och lärare i matematik fick i uppdrag att, utan att lägga ytterligare arbetsbörda på skolan och familjehemmet, hitta ett sätt att förbättra placerade barns kunskapsnivåer och skolresultat. Efter att ha funderat på hur

Läs mer


Vilka ord ska vi fokusera på i klassrummet och varför?

Julia Andersson. Foto: Tim Andersson.

För många elever i språklig sårbarhet, med språkstörning/DLD, ADHD, autism eller svenska som andraspråk är skolspråket och skolorden viktiga för att kunna tillägna sig kunskap, förstå och uttrycka sig. Men vilka ord ska vi lägga krutet på? Vilka ord är

Läs mer


Victoria Joffe: “Språk är beteende, beteende är språk”

Victoria Joffe. Foto: privat.

På SITS kongress 2019 föreläste Victoria Joffe om den genomgripande och livslånga påverkan en språkstörning har på en individs akademiska färdigheter, hälsa, anställning och sociala och emotionella välbefinnande, men också på individens familj och

Läs mer


Fånga orden – forskningsprojekt om fortbildning av språk- och kommunikationsfrämjande strategier i klassrummet

Vi vet att en god språklig förmåga är viktig för alla elever för att klara av skolan. Vi vet också att elever med språkliga svårigheter ofta får bristande stöd i skolan och har en lägre måluppfyllelse. Kan lärarna förändra hur de arbetar språk- och kommunikations-

Läs mer


“Vi får aldrig sluta prata om tystnaden”

Foto: Johanna Syrén.

Selektiv mutism, SM, är en ångestdiagnos som innebär en oförmåga att tala i situationer utanför hemmet. Ett av hundra barn drabbas, men det är fortfarande en osynlig och missförstådd diagnos. I januari startade därför Arvsfondsprojektet ”Tala om tystnad”, som under

Läs mer


Mycket är det…

Foto: Adobe Stock

SITS Jubileumskongress 2019 avslutades med ett föredrag av Åke Pålshammar under rubriken ”Mycket är det…”.  Åke Pålshammar är neuropsykolog och universitetslektor vid institutionen för psykologi på Uppsala universitet och har under många år också

Läs mer


“The sky is the limit”

Foto: Jeanette Persson

I januari 2001 föddes vår älskade dotter Malin. Jag kan fortfarande minnas orden läkaren sa vid ronden: ”Vi misstänker att er dotter har Morbus Downs.” Min värld rasade för en kort stund och jag förstod ingenting. En massa frågor svepte förbi. Kommer Malin att

Läs mer


Projekt Läsfald

Bild: CC BY-SA

På förskolenivå finns det generöst med böcker med TAKK i grafisk form. För elever som börjar skolan tunnar utbudet ut, såväl i pedagogiskt material (SPSM, 2015) som i böcker man läser för nöjes skull. Varför ser det ut så? Ett barn som bara får tecken på

Läs mer


Kan man läsa med myror i byxorna?

Bild: Adobe Stock

Jakob Åsberg Johnels föreläste på kongressen 2019 och presenterade bland annat forskning med fokus på läs- och skrivsvårigheter och praktiska erfarenheter av arbete med elever med ADHD och autism.

Läs mer


Lässvårigheter tenderar att bestå över tid

Foto: Adobe Stock

En av föreläsarna på förra årets kongress var Christian Waldmann, docent i nordiska språk vid Linnéuniversitetet. Vi har tidigare skrivit om den del av hans föreläsning som handlade om språkutvecklande klassrum och i den här artikeln kan du läsa om den pågående

Läs mer


Vi gör så här istället! – om kommunikationsstöd i relation och lärande

Skollogopeden Ebba Almsenius höll en mycket inspirerande föreläsning på SITS kongress i oktober 2019. Ebba arbetar övergripande i Härryda kommun. I det uppdraget utbildar hon pedagoger och utgår då till stor del från klassrumsmiljön, där hon

Läs mer


Och vad säger eleverna?

Tove Söderqvist Dunkers är specialpedagog med en masterexamen i pedagogik. Hon arbetar som samordnare för barnpanelsarbetet inom Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, och har de senaste femton åren på olika sätt arbetat med barn och ungas

Läs mer


Inte bara sen språkutveckling

Carmela Miniscalco

Carmela Miniscalco, docent i logopedi och klinisk lektor vid enheten för logopedi samt Gillbergcentrum, Göteborgs universitet, redogjorde i sin föreläsning på den senaste SITS- kongressen för sina långtidsstudier på barn med språkstörning.

Läs mer


Lässtrategier och läsförståelse för vuxna på särvux och sfi

Foto: privat

Inför SITS kongress i oktober 2019 kontaktades personer som drivit utvecklingsprojekt med statligt stöd, och erbjöd dem att presentera sina projekt i samband med kongressen. Annette Gottfridsson, specialpedagog i Härryda kommun, var en av dem

Läs mer


Vad kännetecknar ett språkutvecklande klassrum?

Foto: Adobe stock

I den ena delen av sin föreläsning på SITS kongress 2019 beskrev Christian Waldmann, docent i nordiska språk vid Linnéuniversitetet, hur skolan kan stötta barn och elever som har språk- och läsrelaterade svårigheter. Han utgick från den studie

Läs mer


Vad hjärnstudier lär oss om barns språkbearbetning

Bild: Adobe Stock

SITS kongress 2019 När det inte bara är språket – NPF, undervisning och lärande i förskola och skola inleddes med en föreläsning av Annika Andersson. Här fick deltagarna på ett lärorikt och mycket engagerande sätt ta del av intressant hjärnforskning.

Läs mer


Så arbetar logopederna på Vårbyskolan

Bild: Adobe Stock

I en artikel i Dagens Nyheter den 26 september 2019 beskrevs hur Vårbyskolan i Huddinge höjt elevernas resultat genom ett förändrat arbetssätt och en bredare rekrytering av olika yrkesgrupper. Vi, Emilia Morén och Elin Magnusson, har arbetat

Läs mer


Flickan med språkstörningen

Foto: Prichard Photography

Jag heter Anna Båve Schultz, är 33 år gammal och som frilansare kallar jag mig för ”Flickan med språkstörningen”. Varför just det namnet? Och var kom idén ifrån?  Ordet ”flickan” har faktiskt två delar i sig som påminner om

Läs mer


Tankar om talböcker – elevperspektiv på Legimus

Bild: Adobe Stock

Då en stor del av kunskapsinhämtningen i skolan sker med hjälp av olika texter är det en stor utmaning för de elever som har någon form av läsnedsättning att ta till sig denna kunskap. Dessa elever är dessutom ofta svåra att motivera till läsning, då läsningen är

Läs mer


Allas rätt att bli utmanade i skolan – undervisning för och med tidiga språkare

Bild: Adobe Stock
Bild: Adobe Stock

Under en stor del av vår tid som lärare och nu som speciallärare inom språk-, skriv- och läsutveckling har vi tagit emot nyblivna skolelever som behöver varierande språkliga utmaningar. Bland dessa elever finns de som vi väljer att kalla tidiga språkare. När vi

Läs mer


När orden inte alltid följer tanken

Bild: Adobe Stock

Alla väntar, tystnaden kan nästan höras. Linus, en lång och gänglig 14-åring med blont, långt, lockigt hårsvall och blå ögon, går med bestämda steg fram till berättarstolen. Han sätter sig ner, korsar benen och tittar under lugg på sina klasskamrater. En snabb blick

Läs mer


Ordförrådsprojekt för elever med språkstörning

Bild: Adobe Stock

Under våren 2018 gav jag mig med stor nyfikenhet in i specialskolans värld för att för första gången arbeta som skollogoped. Där började jag arbeta tillsammans med specialpedagogen Therese Hedberg, även hon ny i skolans

Läs mer


Betydelsen av språk och kommunikation i samband med problematisk skolfrånvaro

Bild: Adobe Stock

I mitt arbete som speciallärare i grundskola och särskild undervisningsgrupp har jag blivit uppmärksammad på den grupp elever som, i kortare eller längre perioder, inte kommer till skolan. Tidigare var min upplevelse att denna grupp var relativt liten, men

Läs mer


Bokrecension: I relation till lärande – kommunikationsstöd i undervisningen

Foto: privat

Jag har just läst boken ”I relation till lärande – kommunikationsstöd i undervisningen, skriven av Ulrika Aspeflo och Ebba Almsenius. Ulrika och Ebba är båda logopeder med erfarenhet av att arbeta i skolan. I boken delar de generöst och

Läs mer


Gränslandet mellan årskurs 3 och 4 – en utmaning för elever i språklig sårbarhet

Bild: Adobe Stock

Vi har under många år som lärare på låg- respektive mellanstadiet funderat kring övergången mellan årskurs 3 och 4. Vår gemensamma upplevelse är att många elever försätts i svårigheter, särskilt språkliga, i samband med denna övergång. I

Läs mer


Stabilitet och förändring i utvecklingsrelaterad språkstörning

Courtenay Norbury

Utvecklingsrelaterad språkstörning är relativt vanligt och vid skolstart kan man räkna med att ett par elever i varje klass har en språklig nedsättning som är tillräckligt allvarlig för att påverka deras inlärning. ”Elever med språkstörning kommer att bli vuxna

Läs mer


Logopeden som plockar isär språkligt komplexa uppgifter

Boel Forsell

När man möter elever med stora språkliga svårigheter som kämpar med att nå kunskapsmålen ställs man ofta inför frågan: Var ska vi börja? Vad är viktigast? Det finns inga enkla, snabba svar på de frågorna utan man måsta ta in flera olika aspekter. För

Läs mer


Faktorer som påverkar grammatisk förståelse

Anna Eva Hallin

Anna Eva Hallin, leg. logoped, Ph.D. och språkforskare på Karolinska Institutet, höll en presentation om faktorer som påverkar grammatisk förståelse vid 2018 års SITS-kongress.

Anna Eva Hallin är en välkänd person för många inom SITS

Läs mer


Ljudmiljöns betydelse för inlärning

2018 års SITS-kongress, med temat ”Det tysta språket”, lyfte ljudmiljö som en viktig aspekt när det gäller att skapa goda förutsättningar för inlärning i förskola och skola. Jonas Christensson, ingenjör och akustiker, föreläste på detta tema och

Läs mer


Lyssnaransträngning eller talarkomfort? – Om lärares röster och barns lyssnande i klassrum

Under SITS kongress i höstas föreläste Viveka Lyberg Åhlander, docent i logopedi, under rubriken Om lärares talkomfort och barns lyssnaransträngning i undervisningslokaler. Viveka disputerade 2011 och hennes avhandling innefattar lärares röster i relation till

Läs mer


Love understanding?
Love reading.

Bild: Adobe Stock

Dr Anne Margaret Smith som var en av föreläsarna på SITS kongress i oktober 2018 har undervisat i engelska i nästan 30 år i Kenya, Tyskland, Sverige och i Storbritannien. Anne Margaret gör även dyslexiutredningar, undervisar elever med läs- och

Läs mer


Betydelsen av tillsammansarbete

Bild: Privat

Gnesta, en kommun med 11 000 invånare, hittar vi ofta egna lösningar genom att göra ”Gnestamodeller” av det mesta. En mindre kommun har inte alltid den stora kommunens förutsättningar utan måste hitta lösningar som passar den lilla

Läs mer


Många elever behöver få ett yttre stöd för den inre tanken

Bild: Adobe Stock

Många barn med tal- och språkproblem har även svårigheter inom områden som autismspektrum, ADHD och teoretiskt tänkande. Därför är det viktigt att dessa barn får en allsidig bedömning, gärna av olika professioner. Det skriver Elisabeth Fernell,

Läs mer


Logopedens roll i en integrerad skolverksamhet – Min ovanliga vardag

När jag för första gången besökte min nuvarande arbetsplats och gick på arbetsintervju förstod jag att tjänsten som jag sökte var en annorlunda tjänst. Vad man sökte var en logoped vars huvuduppdrag skulle bestå av att träna enskilt med barn som

Läs mer


Språkstörning ur ett flerspråkighetsperspektiv, Bremen augusti 2017

IALP (International Association of Logopedics and Phoniatrics), som beskrivits i en tidigare artikel, anordnar regelbundet olika internationella kongresser med forskare från hela världen. I Bremen var det fråga om ett mindre arrangemang, ett så kallat composium.

Läs mer


Givande samarbete över världsdelar

Facebook påminner om minnen från olika datum. Nyss blev jag påmind om två trevliga och utvecklande resor: till Dublin 2016 och till Bremen 2017. Båda var IALP-arrangemang.

Läs mer


Möten med modersmålsundervisning

Samah har undervisat i modersmål arabiska i drygt ett år och arbetar för närvarande i en mellanstor kommun, på flera skolor. Mariam är 13 år och kom till Sverige från Egypten för snart sju år sedan. I den här artikeln beskriver de några av sina erfarenheter

Läs mer


På väg in i språket av Charlotte Lynch och Julia Kidd

Astrid Frylmark på OrdAF brukar ta sig an både böcker och material från andra länder, bland annat England och USA, och göra översättningar och bearbetningar till svenska. Tanken med boken På väg in i språket är att på ett strukturerat sätt informera om

Läs mer


Att vara speciallärare. Språk-, skriv- och läsutveckling respektive matematikutveckling

Barbro Bruce, med. dr i logopedi och docent i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik, skriver här om antologin ”Att vara speciallärare” som hon varit redaktör för. Den bild av specialläraren som växer fram i boken är en kollega

Läs mer


RTI – en väg till mer likvärdiga insatser för elever med språksvårigheter

Genom att se till att skolan blir en språkutvecklande miljö för alla elever kan vi förebygga problem och rikta våra insatser till de barn som behöver dem bäst. Då använder vi också samhällets resurser på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. För att hitta de barn och elever

Läs mer


Referat från ALF 2018 – Om selektiv mutism

Enligt tradition har Audiologopædisk Forening (ALF) sin årliga kongress i Nyborg, Danmark. Kongresshotellet är beläget precis vid vattnet och i år togs vi emot av en värmande sol och en nyutslagen bokskog.

Läs mer


Samarbete mellan logoped och lärare för att stärka berättarförmåga hos elever i ettan

Som skollogoped i Västerviks kommun möter jag barn i alla grundskolans årskurser på flera skolor. Det är ett utmanande uppdrag där fokus ligger på att arbeta förebyggande och främjande. Efter att ha arbetat i skolan under ett par år bestämde jag mig för att

Läs mer


Inledande föreläsning – ESSENCE-konferensen

ESSENCE 2018, en konferens anordnad av Gillbergcentrum i Göteborg i april, bjöd på två intensiva dagar. Under våren kommer du att kunna läsa artiklar om innehållet i några av de föreläsningar som gavs under konferensen. Denna artikel är en kort samman-

Läs mer


Tillbaka till framtiden? En rapport från ett studiebesök på en skola i England

Tring School i Hertfordshire, England, är en skola som har genomfört en digitalisering av sin undervisning med hjälp Chromebooks och G Suite i samarbete med Google. Med över
1 500 elever och 90 lärare var det en grannlaga uppgift att få med

Läs mer


Det talade språkets inverkan på skriftspråket

Julie Dockrell, professor vid University College London, föreläste vid 2017 års SITS- kongress om talspråkets inverkan på skriftspråket. Dockrell redovisade ett urval av sin omfattande forskning inom området barn och ungdomar med Developmental

Läs mer


Man fattar bättre när man får prata om det man har läst

Under SITS-kongressen den 24-25 november 2017 föreläste förstelärare tillika årets pristagare av Tal och språkpriset, Jenny Edvardsson. Här följer ett referat från hennes föreläsning.

Det är med mycket värme och stor entusiasm som mottagaren av årets Tal- och språkpris Jenny Edvardsson delar med sig av hur hon

Läs mer


Specialpedagogiska skolmyndigheten genomför en nationell kartläggning inom området språkstörning

I början av mars mejlade Specialpedagogiska skolmyndigheten ut en enkät till 253 skolhuvudmän och 985 skolor. Enkätsvaren kommer att utgöra ett underlag i en kartläggning som ska beskriva hur skolsituationen ser ut för elever inom området språkstörning. Det övergripandet syftet är att inventera och analysera vilka

Läs mer


Barnet: Gemenskap eller utanförskap?
Språket: Solklart eller snubbeltråd?
Pedagogiken: Hjälp eller stjälp?

Denna presentation bygger på fyra decenniers erfarenhet, forskning och försök att förstå språkutvecklingsproblematik, på engelska developmental language disorder, DLD. Först som logoped och senare med blicken riktad på mötet mellan språkliga förväntningar och möjligheter i förskola, skola och kamratliv. Jag försöker sätta

Läs mer

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial