Artiklar

Mobila och digitala läraktiviteter och lärande på distans – sårbarhet och möjligheter

Foto: Adobe Stock.

Fredagen den 16 april var det dags för vårens tredje webbinarium i SITS regi. Webbinariet var även denna gång ett panelsamtal mellan praktiker och forskare med utgångspunkt i antologin Från sårbarhet till hållbarhet i lärande och undervisning (Bruce, 2020). Webbinarierna

Läs mer

Boksamtal utvecklar förskolebarnens språk

Foto: Juliane Straub.

Förskolebibliotek och yrket förskolebibliotekarie är en relativt ny bibliotekstyp inom skolbiblioteksväsendet. Förskolebiblioteksverksamheten började i Växjö kommun som ett projekt 2016 och utbildningsförvaltningen har de senaste åren

Läs mer

Konsekvenser av språkstörning – jobb och utbildning

Foto: Adobe Stock.

Utvecklingsrelaterad språkstörning (DLD) påverkar 1-2 barn i varje klassrum. Kunskapen om språkstörning hos vuxna är mindre jämfört med vad vi känner till om språkstörning hos barn, men forskningen går hela tiden framåt. En studie från Storbritannien

Läs mer

Responsivitet i föräldra–barn-interaktion – om att svara de minsta

Foto: Adobe Stock.

Alla barn, men särskilt barn med språkliga svårigheter, behöver vuxna i sin omgivning som förstår betydelsen av samtal och kommunikation. Att föräldrar – och andra vuxna – anpassar sin kommunikation till barnet kallas för responsivitet, och detta

Läs mer

Språkliga utmaningar och en språkligt tillgänglig undervisning i alla ämnen och för alla – oavsett modersmål

Foto: Adobe Stock.

Fredagen den 12 mars 2021 var det dags för vårens andra webbinarium i SITS regi. Webbinariet var även denna gång ett panelsamtal mellan praktiker och forskare med utgångspunkt i antologin Från sårbarhet till hållbarhet i lärande och undervisning

Läs mer

Vilka barn har tillgång till språkförskola, och hur går det för dem?

Foto: Adobe Stock.

Språkförskola är en behandlingsform som utformats för barn med grav primär språkstörning (motsvarande developmental language disorder, DLD). Men tillgången till språkförskola är begränsad. Vi påbörjar nu ett forskningsprojekt för att kartlägga vilka barn som

Läs mer

Språkliga krav – och möjligheter – i kursplaner och bedömningsarbete
Ett samtal mellan praktiker och forskare

Foto: Adobe Stock.

Torsdagen den 11 februari 2021 var det dags för SITS andra webbinarium vilket också var det första i en serie på fyra som ska hållas under våren 2021.
Webbinariet bestod av ett panelsamtal mellan praktiker och 

Läs mer

Bokstart i världen! – för dig som arbetar med små barns språkutveckling

Foto: Susanne Kronholm.

Kan   man läsa för en bebis? Ja visst!
Bokstart riktar sig till de yngsta barnen och deras familjer. Idén med Bokstart är att dela ut böcker till små barn och stötta föräldrarna i deras viktiga roll för att främja barnens

Läs mer

Ordförrådsutvecklingen hos barn med hörselnedsättning behöver uppmärksammas mer

Foto: Adobe stock.

Grad av hörselnedsättning har betydelse men kan inte unikt förklara skillnader i ordförrådsutveckling. Hos gruppen barn med hörselnedsättning finns också högre förekomst av andra funktionsnedsättningar, som kan komplicera inlärningen av talat

Läs mer

Delade meningar när lärare utvärderar distansundervisningen under covid­-19  

Foto: Adobe Stock.

När gymnasielärare utvärderar sina upplevelser av distansundervisningen under vårterminen 2020 framträder en komplex bild. Å ena sidan lyfter de fram en ökad kontakt med individen, bättre överblick över elevernas arbetsprocess och en

Läs mer

Ljudmetoden – effektiv i den tidiga läsundervisningen

Alfabetet är bara en ytterst obetydlig vågtopp på det ofantliga hav som utgör språket. Det lilla fåtalet bokstäver är ett intet i jämförelse med de oräkneliga ljud de betecknar. Och även ljuden är endast tillfälligtvis och slumpvis förnimbara antydningar om det underliggande språkets sammansatthet och mångtydighet och väldighet.
Torgny Lindgren

Med Torgny Lindgrens förunderliga formulering om språket, ljuden och bokstäverna vill vi inleda denna artikel om läsundervisning. Torgny Lindgren lyckas med ett par meningar fånga läsningens komplexitet och sätta ljus på var och en av de ingående

Läs mer

Hur är det att stamma? – Flickors och pojkars upplevelser av stamning

Foto: Adobe Stock.

Stamning är en något som de allra flesta av oss känner till. Trots det råder det allmänt en ganska diffus föreställning om vad stamning beror på, en föreställning som ofta är baserad på felaktiga och fördomsfulla antaganden. Den vetenskapliga förklaringen till att

Läs mer

Kommunikativ aktivitet och delaktighet hos barn med uttalssvårigheter

Foto: Adobe Stock.

”Vad tänker barn med uttalssvårigheter om sitt tal? Hur påverkar talet barnets förmåga att göra sig förstådd och bygga relationer? Vilka faktorer underlättar för barnet i familjen och på förskolan? ”
Detta är några av de frågor som en pågående forskningsstudie vid

Läs mer

SITS första webbinarium: Att bygga språk på byggprogrammet

Foto: Adobe Stock

Fredagen den 20 november 2020 hade Svensk Intresseförening för Tal och Språk, SITS, premiär för det digitala webbinariet – det första i föreningens drygt 60-åriga historia.
Temat för webbinariet var språklig sårbarhet på gymnasieskolans

Läs mer

Bokrecension: Bättre samspel med socialt bildstöd

Foto: Studentlitteratur.

Jag har nyligen läst boken Bättre samspel med socialt bildstöd som är skriven av logoped Eva-Lotta Heide. Eva-Lotta har arbetat i drygt 20 år inom förskola, grundskola och grundsärskola med fokus på språk och samspel i barnens vardagsmiljö. I boken delar hon med sig av

Läs mer

SITS vänförening IALP sätter fokus på flerspråkiga barn

Foto: Adobe Stock.

IALP är en obunden internationell förening för yrkespersoner och forskare som arbetar med kommunikation, röst, språkliga störningar, audiologi och sväljning. IALP är en förkortning av International Association of Logopaedics and Phoniatrics, men

Läs mer

Bokrecension – två böcker av författaren och logopeden Catarina Sjöberg

Catarina Sjöberg är logoped och har en lång och bred erfarenhet inom yrket. Hon har arbetat över hela landet, från norr till söder, där hon mött de flesta diagnoser inom logopedi. Hon har också arbetat som skollogoped. I dag arbetar hon inom barnhälsovården i

Läs mer

Berättarministeriet kartlägger lärares förutsättningar och behov

Foto: Kate Gabor.

Vad behöver lärare i socioekonomiskt utsatta områden för att skapa förutsättningar för sina elever att lyckas med sin skolgång? Enligt lärarna själva: språkutvecklande arbetssätt, kreativ pedagogik och digitala verktyg i undervisningen. Det framkommer i en ny rapport

Läs mer

Självklar satsning i Gislaveds kommun

— DENNA ARTIKEL ÄR EN ANNONS —

Roger™ SoundField i alla klassrum på Isabergskolan i Hestra:
Alla är lika nöjda. Elever, lärare och rektorer är samstämda när de berättar om hur ljudutjämningssystemet Roger™ SoundField har förbättrat arbetsmiljön på Isabergskolan i Hestra. ”Det är mycket

Läs mer

Hallå, hur loggar jag in? – Oförberedd fjärrundervisning i klassrummet, hur blev det?

Foto: Adobe stock.

– Hej, jag ser dig! Vad gör du? Ska vi skajpa? Varför är du inte här?Frågorna haglar från klassens elever. Skoldagen i 6A har precis börjat. Jag ser åtta glada elever ivrigt vinka till mig genom datorn. Någon grimaserar med ett leende, en annan tittar allvarligt rakt in i

Läs mer

Att väcka barns lust att läsa, räkna och lära sig

Professor Rose Griffiths, tidigare familjehemsförälder och lärare i matematik fick i uppdrag att, utan att lägga ytterligare arbetsbörda på skolan och familjehemmet, hitta ett sätt att förbättra placerade barns kunskapsnivåer och skolresultat. Efter att ha funderat på hur

Läs mer

Vilka ord ska vi fokusera på i klassrummet och varför?

Julia Andersson. Foto: Tim Andersson.

För många elever i språklig sårbarhet, med språkstörning/DLD, ADHD, autism eller svenska som andraspråk är skolspråket och skolorden viktiga för att kunna tillägna sig kunskap, förstå och uttrycka sig. Men vilka ord ska vi lägga krutet på? Vilka ord är

Läs mer

Ny styrelseledamot

Karin Kahn. Foto: privat.

Jag heter Karin Kahn och är ny styrelseledamot i SITS. I dessa annorlunda tider har det första mötet med övriga styrelsemedlemmar skett via skärm. Det är fantastiskt hur långt den digitala utvecklingen har kommit men jag hoppas att vi snart ses i

Läs mer

Victoria Joffe: “Språk är beteende, beteende är språk”

Victoria Joffe. Foto: privat.

På SITS kongress 2019 föreläste Victoria Joffe om den genomgripande och livslånga påverkan en språkstörning har på en individs akademiska färdigheter, hälsa, anställning och sociala och emotionella välbefinnande, men också på individens familj och

Läs mer

Sju frågor till SITS nya ordförande

Annelie Westlund. Foto: privat.

Välkommen som ordförande i SITS!
Tack! Ja, livet är verkligen fullt av överraskningar! Jag såg inte framför mig att jag var den som skulle ta över ordförandeposten efter Sofia. Det är både en spännande och viktig utmaning att få vara

Läs mer

Fånga orden – forskningsprojekt om fortbildning av språk- och kommunikationsfrämjande strategier i klassrummet

Vi vet att en god språklig förmåga är viktig för alla elever för att klara av skolan. Vi vet också att elever med språkliga svårigheter ofta får bristande stöd i skolan och har en lägre måluppfyllelse. Kan lärarna förändra hur de arbetar språk- och kommunikations-

Läs mer

“Vi får aldrig sluta prata om tystnaden”

Foto: Johanna Syrén.

Selektiv mutism, SM, är en ångestdiagnos som innebär en oförmåga att tala i situationer utanför hemmet. Ett av hundra barn drabbas, men det är fortfarande en osynlig och missförstådd diagnos. I januari startade därför Arvsfondsprojektet ”Tala om tystnad”, som under

Läs mer

Mycket är det…

Foto: Adobe Stock

SITS Jubileumskongress 2019 avslutades med ett föredrag av Åke Pålshammar under rubriken ”Mycket är det…”.  Åke Pålshammar är neuropsykolog och universitetslektor vid institutionen för psykologi på Uppsala universitet och har under många år också

Läs mer

“The sky is the limit”

Foto: Jeanette Persson

I januari 2001 föddes vår älskade dotter Malin. Jag kan fortfarande minnas orden läkaren sa vid ronden: ”Vi misstänker att er dotter har Morbus Downs.” Min värld rasade för en kort stund och jag förstod ingenting. En massa frågor svepte förbi. Kommer Malin att

Läs mer

Projekt Läsfald

Bild: CC BY-SA

På förskolenivå finns det generöst med böcker med TAKK i grafisk form. För elever som börjar skolan tunnar utbudet ut, såväl i pedagogiskt material (SPSM, 2015) som i böcker man läser för nöjes skull. Varför ser det ut så? Ett barn som bara får tecken på

Läs mer

Kan man läsa med myror i byxorna?

Bild: Adobe Stock

Jakob Åsberg Johnels föreläste på kongressen 2019 och presenterade bland annat forskning med fokus på läs- och skrivsvårigheter och praktiska erfarenheter av arbete med elever med ADHD och autism.

Läs mer

Lässvårigheter tenderar att bestå över tid

Foto: Adobe Stock

En av föreläsarna på förra årets kongress var Christian Waldmann, docent i nordiska språk vid Linnéuniversitetet. Vi har tidigare skrivit om den del av hans föreläsning som handlade om språkutvecklande klassrum och i den här artikeln kan du läsa om den pågående

Läs mer

Vi gör så här istället! – om kommunikationsstöd i relation och lärande

Skollogopeden Ebba Almsenius höll en mycket inspirerande föreläsning på SITS kongress i oktober 2019. Ebba arbetar övergripande i Härryda kommun. I det uppdraget utbildar hon pedagoger och utgår då till stor del från klassrumsmiljön, där hon

Läs mer

Och vad säger eleverna?

Tove Söderqvist Dunkers är specialpedagog med en masterexamen i pedagogik. Hon arbetar som samordnare för barnpanelsarbetet inom Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, och har de senaste femton åren på olika sätt arbetat med barn och ungas

Läs mer

Inte bara sen språkutveckling

Carmela Miniscalco

Carmela Miniscalco, docent i logopedi och klinisk lektor vid enheten för logopedi samt Gillbergcentrum, Göteborgs universitet, redogjorde i sin föreläsning på den senaste SITS- kongressen för sina långtidsstudier på barn med språkstörning.

Läs mer

Lässtrategier och läsförståelse för vuxna på särvux och sfi

Foto: privat

Inför SITS kongress i oktober 2019 kontaktades personer som drivit utvecklingsprojekt med statligt stöd, och erbjöd dem att presentera sina projekt i samband med kongressen. Annette Gottfridsson, specialpedagog i Härryda kommun, var en av dem

Läs mer

Vad kännetecknar ett språkutvecklande klassrum?

Foto: Adobe stock

I den ena delen av sin föreläsning på SITS kongress 2019 beskrev Christian Waldmann, docent i nordiska språk vid Linnéuniversitetet, hur skolan kan stötta barn och elever som har språk- och läsrelaterade svårigheter. Han utgick från den studie

Läs mer

Vad hjärnstudier lär oss om barns språkbearbetning

Bild: Adobe Stock

SITS kongress 2019 När det inte bara är språket – NPF, undervisning och lärande i förskola och skola inleddes med en föreläsning av Annika Andersson. Här fick deltagarna på ett lärorikt och mycket engagerande sätt ta del av intressant hjärnforskning.

Läs mer

Så arbetar logopederna på Vårbyskolan

Bild: Adobe Stock

I en artikel i Dagens Nyheter den 26 september 2019 beskrevs hur Vårbyskolan i Huddinge höjt elevernas resultat genom ett förändrat arbetssätt och en bredare rekrytering av olika yrkesgrupper. Vi, Emilia Morén och Elin Magnusson, har arbetat

Läs mer

Flickan med språkstörningen

Foto: Prichard Photography

Jag heter Anna Båve Schultz, är 33 år gammal och som frilansare kallar jag mig för ”Flickan med språkstörningen”. Varför just det namnet? Och var kom idén ifrån?  Ordet ”flickan” har faktiskt två delar i sig som påminner om

Läs mer

Tankar om talböcker – elevperspektiv på Legimus

Bild: Adobe Stock

Då en stor del av kunskapsinhämtningen i skolan sker med hjälp av olika texter är det en stor utmaning för de elever som har någon form av läsnedsättning att ta till sig denna kunskap. Dessa elever är dessutom ofta svåra att motivera till läsning, då läsningen är

Läs mer

Allas rätt att bli utmanade i skolan – undervisning för och med tidiga språkare

Bild: Adobe Stock
Bild: Adobe Stock

Under en stor del av vår tid som lärare och nu som speciallärare inom språk-, skriv- och läsutveckling har vi tagit emot nyblivna skolelever som behöver varierande språkliga utmaningar. Bland dessa elever finns de som vi väljer att kalla tidiga språkare. När vi

Läs mer

När orden inte alltid följer tanken

Bild: Adobe Stock

Alla väntar, tystnaden kan nästan höras. Linus, en lång och gänglig 14-åring med blont, långt, lockigt hårsvall och blå ögon, går med bestämda steg fram till berättarstolen. Han sätter sig ner, korsar benen och tittar under lugg på sina klasskamrater. En snabb blick

Läs mer

Ordförrådsprojekt för elever med språkstörning

Bild: Adobe Stock

Under våren 2018 gav jag mig med stor nyfikenhet in i specialskolans värld för att för första gången arbeta som skollogoped. Där började jag arbeta tillsammans med specialpedagogen Therese Hedberg, även hon ny i skolans

Läs mer

Betydelsen av språk och kommunikation i samband med problematisk skolfrånvaro

Bild: Adobe Stock

I mitt arbete som speciallärare i grundskola och särskild undervisningsgrupp har jag blivit uppmärksammad på den grupp elever som, i kortare eller längre perioder, inte kommer till skolan. Tidigare var min upplevelse att denna grupp var relativt liten, men

Läs mer

Bokrecension: I relation till lärande – kommunikationsstöd i undervisningen

Foto: privat

Jag har just läst boken ”I relation till lärande – kommunikationsstöd i undervisningen, skriven av Ulrika Aspeflo och Ebba Almsenius. Ulrika och Ebba är båda logopeder med erfarenhet av att arbeta i skolan. I boken delar de generöst och

Läs mer

Gränslandet mellan årskurs 3 och 4 – en utmaning för elever i språklig sårbarhet

Bild: Adobe Stock

Vi har under många år som lärare på låg- respektive mellanstadiet funderat kring övergången mellan årskurs 3 och 4. Vår gemensamma upplevelse är att många elever försätts i svårigheter, särskilt språkliga, i samband med denna övergång. I

Läs mer

Stabilitet och förändring i utvecklingsrelaterad språkstörning

Courtenay Norbury

Utvecklingsrelaterad språkstörning är relativt vanligt och vid skolstart kan man räkna med att ett par elever i varje klass har en språklig nedsättning som är tillräckligt allvarlig för att påverka deras inlärning. ”Elever med språkstörning kommer att bli vuxna

Läs mer

Logopeden som plockar isär språkligt komplexa uppgifter

Boel Forsell

När man möter elever med stora språkliga svårigheter som kämpar med att nå kunskapsmålen ställs man ofta inför frågan: Var ska vi börja? Vad är viktigast? Det finns inga enkla, snabba svar på de frågorna utan man måsta ta in flera olika aspekter. För

Läs mer

Faktorer som påverkar grammatisk förståelse

Anna Eva Hallin

Anna Eva Hallin, leg. logoped, Ph.D. och språkforskare på Karolinska Institutet, höll en presentation om faktorer som påverkar grammatisk förståelse vid 2018 års SITS-kongress.

Anna Eva Hallin är en välkänd person för många inom SITS

Läs mer

Ljudmiljöns betydelse för inlärning

2018 års SITS-kongress, med temat ”Det tysta språket”, lyfte ljudmiljö som en viktig aspekt när det gäller att skapa goda förutsättningar för inlärning i förskola och skola. Jonas Christensson, ingenjör och akustiker, föreläste på detta tema och

Läs mer

Lyssnaransträngning eller talarkomfort? – Om lärares röster och barns lyssnande i klassrum

Under SITS kongress i höstas föreläste Viveka Lyberg Åhlander, docent i logopedi, under rubriken Om lärares talkomfort och barns lyssnaransträngning i undervisningslokaler. Viveka disputerade 2011 och hennes avhandling innefattar lärares röster i relation till

Läs mer

Love understanding?
Love reading.

Bild: Adobe Stock

Dr Anne Margaret Smith som var en av föreläsarna på SITS kongress i oktober 2018 har undervisat i engelska i nästan 30 år i Kenya, Tyskland, Sverige och i Storbritannien. Anne Margaret gör även dyslexiutredningar, undervisar elever med läs- och

Läs mer

Välkommen till SITS styrelse
Ann Jacobson!

Bild: Privat

Mitt namn är Ann Jacobson och jag har blivit invald till SITS styrelse som ledamot, vilket jag tycker jag ska bli både spännande och inspirerande.

Mitt intresse för språk och kommunikation har alltid funnits med

Läs mer

Betydelsen av tillsammansarbete

Bild: Privat

Gnesta, en kommun med 11 000 invånare, hittar vi ofta egna lösningar genom att göra ”Gnestamodeller” av det mesta. En mindre kommun har inte alltid den stora kommunens förutsättningar utan måste hitta lösningar som passar den lilla

Läs mer

Många elever behöver få ett yttre stöd för den inre tanken

Bild: Adobe Stock

Många barn med tal- och språkproblem har även svårigheter inom områden som autismspektrum, ADHD och teoretiskt tänkande. Därför är det viktigt att dessa barn får en allsidig bedömning, gärna av olika professioner. Det skriver Elisabeth Fernell,

Läs mer

Logopedens roll i en integrerad skolverksamhet – Min ovanliga vardag

När jag för första gången besökte min nuvarande arbetsplats och gick på arbetsintervju förstod jag att tjänsten som jag sökte var en annorlunda tjänst. Vad man sökte var en logoped vars huvuduppdrag skulle bestå av att träna enskilt med barn som

Läs mer

Språkstörning ur ett flerspråkighetsperspektiv, Bremen augusti 2017

IALP (International Association of Logopedics and Phoniatrics), som beskrivits i en tidigare artikel, anordnar regelbundet olika internationella kongresser med forskare från hela världen. I Bremen var det fråga om ett mindre arrangemang, ett så kallat composium.

Läs mer

Givande samarbete över världsdelar

Facebook påminner om minnen från olika datum. Nyss blev jag påmind om två trevliga och utvecklande resor: till Dublin 2016 och till Bremen 2017. Båda var IALP-arrangemang.

Läs mer

Möten med modersmålsundervisning

Samah har undervisat i modersmål arabiska i drygt ett år och arbetar för närvarande i en mellanstor kommun, på flera skolor. Mariam är 13 år och kom till Sverige från Egypten för snart sju år sedan. I den här artikeln beskriver de några av sina erfarenheter

Läs mer

På väg in i språket av Charlotte Lynch och Julia Kidd

Astrid Frylmark på OrdAF brukar ta sig an både böcker och material från andra länder, bland annat England och USA, och göra översättningar och bearbetningar till svenska. Tanken med boken På väg in i språket är att på ett strukturerat sätt informera om

Läs mer

Att vara speciallärare. Språk-, skriv- och läsutveckling respektive matematikutveckling

Barbro Bruce, med. dr i logopedi och docent i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik, skriver här om antologin ”Att vara speciallärare” som hon varit redaktör för. Den bild av specialläraren som växer fram i boken är en kollega

Läs mer

RTI – en väg till mer likvärdiga insatser för elever med språksvårigheter

Genom att se till att skolan blir en språkutvecklande miljö för alla elever kan vi förebygga problem och rikta våra insatser till de barn som behöver dem bäst. Då använder vi också samhällets resurser på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. För att hitta de barn och elever

Läs mer

Referat från ALF 2018 – Om selektiv mutism

Enligt tradition har Audiologopædisk Forening (ALF) sin årliga kongress i Nyborg, Danmark. Kongresshotellet är beläget precis vid vattnet och i år togs vi emot av en värmande sol och en nyutslagen bokskog.

Läs mer

Samarbete mellan logoped och lärare för att stärka berättarförmåga hos elever i ettan

Som skollogoped i Västerviks kommun möter jag barn i alla grundskolans årskurser på flera skolor. Det är ett utmanande uppdrag där fokus ligger på att arbeta förebyggande och främjande. Efter att ha arbetat i skolan under ett par år bestämde jag mig för att

Läs mer

Inledande föreläsning – ESSENCE-konferensen

ESSENCE 2018, en konferens anordnad av Gillbergcentrum i Göteborg i april, bjöd på två intensiva dagar. Under våren kommer du att kunna läsa artiklar om innehållet i några av de föreläsningar som gavs under konferensen. Denna artikel är en kort samman-

Läs mer

Tillbaka till framtiden? En rapport från ett studiebesök på en skola i England

Tring School i Hertfordshire, England, är en skola som har genomfört en digitalisering av sin undervisning med hjälp Chromebooks och G Suite i samarbete med Google. Med över
1 500 elever och 90 lärare var det en grannlaga uppgift att få med

Läs mer

Det talade språkets inverkan på skriftspråket

Julie Dockrell, professor vid University College London, föreläste vid 2017 års SITS- kongress om talspråkets inverkan på skriftspråket. Dockrell redovisade ett urval av sin omfattande forskning inom området barn och ungdomar med Developmental

Läs mer

Man fattar bättre när man får prata om det man har läst

Under SITS-kongressen den 24-25 november 2017 föreläste förstelärare tillika årets pristagare av Tal och språkpriset, Jenny Edvardsson. Här följer ett referat från hennes föreläsning.

Det är med mycket värme och stor entusiasm som mottagaren av årets Tal- och språkpris Jenny Edvardsson delar med sig av hur hon

Läs mer

 Specialpedagogiska skolmyndigheten genomför en nationell kartläggning inom området språkstörning

I början av mars mejlade Specialpedagogiska skolmyndigheten ut en enkät till 253 skolhuvudmän och 985 skolor. Enkätsvaren kommer att utgöra ett underlag i en kartläggning som ska beskriva hur skolsituationen ser ut för elever inom området språkstörning. Det övergripandet syftet är att inventera och analysera vilka

Läs mer

Barnet: Gemenskap eller utanförskap?
Språket: Solklart eller snubbeltråd?
Pedagogiken: Hjälp eller stjälp?

Denna presentation bygger på fyra decenniers erfarenhet, forskning och försök att förstå språkutvecklingsproblematik, på engelska developmental language disorder, DLD. Först som logoped och senare med blicken riktad på mötet mellan språkliga förväntningar och möjligheter i förskola, skola och kamratliv. Jag försöker sätta

Läs mer

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial