Välkommen till SITS styrelse Ulrika Marklund!

2022-03-06

Mitt namn är Ulrika Marklund och jag är nyligen invald som suppleant i SITS styrelse.

Mitt intresse för tal, språk och kommunikation väcktes på allvar då jag läste en kurs i neuropsykologi på Stockholms universitet under sent 80-tal. Sedan följde logopedutbildningen med examen vid Lunds universitet 1992. Jag har arbetat som logoped inom olika områden, bland annat geriatrik/ rehab, barn- och vuxenhabilitering och som skollogoped, men mest med barn med språkstörning och med föräldrautbildning. Jag har hållit utbildningar enligt Hanenmetodens program för föräldrar, förskollärare och andra vuxna runt barn med tal-, språk- och kommunikationsproblematik. Hanenmetoden bygger på vuxen-barn-interaktion och ett responsivt förhållningsätt som är viktiga grundpelare inte bara i mitt kliniska arbete utan även i min forskning och undervisning.

Jag har gått forskarutbildning och doktorerade i fonetik på institutionen för lingvistik, Stockholms universitet, 2018 med avhandlingen ”Turn-taking and early phonology: Contingency in parent-child interaction and assessment of early speech production”. Mina forskningsintressen rör framför allt responsivitet i vuxen-barn-interaktion och hur vuxnas kommunikation kan stötta barns språkutveckling, men också utveckling av fonologi, lexikon och gestik. Just nu (våren 2022) arbetar jag i ett forskningsprojekt som handlar om lexikal utveckling och gestutveckling hos barn med språkstörning och döva/hörselskadade barn med cochleaimplantat, samt handleder logopedstudenter som skriver sitt examensarbete på Karolinska Institutet. Jag arbetar också med framtagning av ett test för bedömning av små barns expressiva fonologi. I april 2022 tillträder jag min tjänst som universitetslektor i logopedi på Linköpings universitet.

Barns språk utvecklas alltid i ett sammanhang. Som vuxen kan man i varje möte med ett barn bjuda på språk och även stötta kommunikationen där det behövs – vilket ju fungerar bättre om man har kunskaper. Det känns både viktigt och roligt att sprida kunskap om barns språk och kommunikation, om språklig sårbarhet och inte minst om betydelsen av den egna kommunikationen, till både föräldrar och de som möter barn i sitt arbete. Jag har i många år undervisat blivande logopeder, lärare och förskollärare om barns språkutveckling, språkstörning och språkligt stimulerande förhållningssätt, bland annat på Stockholms universitet, Karolinska Institutet och på Waldorflärarhögskolan i Bromma.

Under mitt yrkesverksamma liv som logoped och forskare har jag försökt främja kommunikationen mellan personer i olika yrkesgrupper som möter barn och ungdomar. När jag undervisar de som möter barn med språklig sårbarhet brukar jag alltid uppmuntra samarbete för att bättre förstå hur barnet kan bli hjälpt på bästa sätt. ”Ta reda på mer!” och ”lyft luren – prata med varandra!” är två av mina återkommande fraser i den undervisningen. Under senare år har jag med glädje kunnat notera att allt fler logopeder nu finns i skolor och arbetar tillsammans med bland andra specialpedagoger.

Jag känner mig hedrad att ha blivit tillfrågad om uppdraget som styrelsesuppleant och ser fram emot att bidra till SITS viktiga arbete med att sprida kunskap om tal, språk och kommunikation!

Ulrika Marklund

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial