Tal- och Språkpriset

2023 års Tal- och språkpris tilldelades
Maaike Hajer

Maaike Hajer (foto: Camilla Svedelius).

Svensk Intresseförening för Tal och Språk, har glädjen att tilldela 2023 – års Tal- och Språkpris till Maaike Hajer, som tog emot priset på kongressen den 20 oktober. Så här lyder motiveringen:

Priset tilldelas för ett arbete och en hängivenhet som har haft stor betydelse för både forskning och pedagogik inom området språkdidaktik och ämnesundervisning. Genom sin klassrumsforskning har Maaike lyft fram vikten av att stötta elevers språkutveckling för att ge dem en djupare förståelse i de olika skolämnena. Arbetet har inte bara bidragit till att öka medvetenheten om vikten av att främja språkutvecklingen hos elever,  utan även gett praktiska verktyg och lösningar för lärare.

Hennes arbete har bidragit till kompetensutveckling, inspiration och konkreta verktyg som in sin tur förbättrar elevers möjligheter till skolframgång. Ett värdefullt arbete som bygger broar mellan teori och praktik, och mellan språkdidaktik och ämnesundervisning.

Med detta pris vill Svensk Intresseförening för Tal och Språk uttrycka sin tacksamhet för Maaike Hajers arbete och engagemang som med all sannolikhet kommer att fortsätta att inspirera och vägleda lärare framgent.


2022 års Tal- och språkpris tilldelades Unga Med Språkstörning

SITS ordförande Annelie Westlund läser upp motiveringen för Albert Telon och Wilma Dahlgren från UMS (foto: privat).

Svensk Intresseförening för Tal och Språk, har glädjen att tilldela 2022-års Tal- och språkpris till förbundet Unga med Språkstörning (UMS). Albert Telon, ordförande, och Wilma Dahlgren, vice ordförande, från UMS styrelse tog emot priset på SITS kongress i Stockholm den 14 oktober. Så här lyder motiveringen:

Tal-och språkpriset tilldelas Unga med Språkstörning, UMS, för deras arbete med att förbättra situationen för ungdomar med språkstörning. Genom att samla och regelbundet bjuda in till gemensamma aktiviteter skapas möjligheter att lära känna nya vänner och skapa gemenskap. Dessa möten innebär tillfällen att utbyta erfarenheter och ha roligt tillsammans.

UMS arbete syftar också till att sprida kunskap om språkstörning i samhället och genom politisk påverkan skapa bättre möjligheter och livsvillkor för unga med språkstörning.

Med priset vill SITS uppmuntra det fortsatt viktiga arbetet.

Stort lycka till i det fortsatta arbetet!


2021 års Tal- och Språkpris tilldelades logopeden och forskaren Anna Eva Hallin!

Med ett sällan skådat engagemang sprider Anna Eva kunskap inom områdena tal-, språk och kommunikation.

Foto: privat.

I den egna forskningsbloggen sammanställer, sammanfattar och diskuterar hon aktuell forskning på ett lättillgängligt sätt med tydlig koppling till skolans praktik. Hon har publicerats i ett flertal vetenskapliga tidskrifter, är författare till två böcker och är en flitigt anlitad och uppskattad föreläsare. Till den gedigna meritlistan kan mångt mer tillföras.

Som forskare på Karolinska Institutet undervisar Anna Eva blivande logopeder om språk-, läs- och skrivsvårigheter i skolåldern, handleder examensarbeten och masterprojekt och är involverad i flera olika forskningsprojekt.

Anna Evas gedigna och inspirerande arbete bidrar i allra högsta grad till att sprida kunskap inom de viktiga områdena tal-, språk och kommunikation, vilket ger ökade möjligheter för barn och unga i språklig sårbarhet att lyckas med såväl studier som yrkesliv.

Tack, Anna Eva för dina ovärderliga insatser i språkets tjänst!

Anna Eva fick sitt pris vid SITS kongress den 15 oktober 2021.


På grund av Covid-19 pandemin ställdes 2020 års kongress in och inget Tal- och språkpris delades ut.


Grattis till 2019 års pristagare Iréne Johansson!

           

Motiveringen lyder:

Svensk Intresseförening för Tal och Språk, har nöjet att tilldela professor Iréne Johansson årets Tal- och språkpris.

Med grund i såväl specialpedagogik som fonetik har hon under sitt yrkesliv fokuserat på, belyst betydelsen av och tagit fram metoder och pedagogiska tillvägagångssätt för att språket ska kunna spela sin viktiga roll för alla barns möjlighet till ett gott liv, oavsett funktionsförmåga. Genom detta arbete har hon givit fler människor mer jämlika förutsättningar i vårt samhälle.

Iréne Johansson har visat prov på stor kreativitet, entusiasm och önskan om att sprida goda modeller genom att hela sitt yrkesliv fortsätta utveckla sitt arbete, hålla föreläsningar och utbildningar och producera pedagogiska material och böcker som har kunnat komma många som arbetar med barn med tal-, språk- och kommunikationssvårigheter till del.

Tack Iréne, för ett fantastiskt arbete i språkets tjänst!

Sofia Norrman, ordförande i SITS

***

Nominera mottagare av Tal- och Språkpriset!

Vid SITS kongress delar vi varje år ut ett Tal- och Språkpris. Vi tror att du känner till någon som redan gör mycket för att hjälpa barn och ungdomar att berika sitt språk på olika sätt. Kanske sker det på ett konventionellt sätt, med stort engagemang. Kanske görs det genom samtal, böcker, upplevelser, diskussioner, lekar, resor, bilder, fotografier eller något helt annat. Leta nu igenom ditt förråd av goda exempel, och låt oss få veta vem du tycker ska ha Tal- och Språkpriset nästa gång! Nominera din kandidat genom att fylla i kontaktformuläret nedan:

  Några tidigare Tal- och Språkpristagare

  2018: Ida Rosqvist

  2017: Jenny Edvardsson

  2016: Eva-Kristina Salameh

  2015: Louise Bjar

  2014: Barbro Westlund – för att hon har skapat insikter om och belyst läsförståelsens betydelse för språklig utveckling och som källa till kunskap. Hon har spridit detta viktiga budskap till personal i förskola och i skola genom föreläsningar, böcker och pedagogiska material. Språket är varje barns möjlighet till personlig utveckling och Barbro Westlunds insatser ger bättre förutsättningar att nå just ett gott språk och en god grund i livet.

  2013: Johanna Kristensson och Pia Borg – för deras sätt att sprida information om språkstörning via sociala medier. Johannas blogg heter : Logopeden i skolan, Pias Facebook-grupp heter: Språkstörning – tala, lyssna, förstå

  2012: Käte Alrutz – för sitt innovativa och kreativa sätt att kombinera logopedi och teknik, alltid med patienten i fokus

  2011: Ulla Sundberg – för hennes forskning och undervisning om språkets begynnelse och utveckling hos barn, för hennes forskning och undervisning om avvikelser i barns tal och språk samt för hennes stora engagemang i specialutbildningen för lärare om talpedagogik.

  2010: Lena Mattsson – för hennes hängivna arbete med barn i språkförskolan. För hennes förmåga att entusiasmera omgivningen och generösa sätt att sprida kunskap till föräldrar och personal. Sist men inte minst för hennes förmåga att skriva så att kollegor och studenter, men även tjänstemän och beslutsfattare, i hela landet kan få ta del av hennes erfarenheter.

  Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial