Specialpedagogiska skolmyndigheten genomför en nationell kartläggning inom området språkstörning

2018-03-06

I början av mars mejlade Specialpedagogiska skolmyndigheten ut en enkät till 253 skolhuvudmän och 985 skolor. Enkätsvaren kommer att utgöra ett underlag i en kartläggning som ska beskriva hur skolsituationen ser ut för elever inom området språkstörning. Det övergripandet syftet är att inventera och analysera vilka stödbehov som finns när det gäller denna grupp av elever.

2017 genomförde Specialpedagogiska skolmyndigheten en jämförlig kartläggning i den östra regionen. Då ställdes frågor endast till skolhuvudmän. Frågorna gällde elever som tillhör den statliga specialskolan Hällboskolans målgrupp, det vill säga elever årskurs 0–10 med grav språkstörning.

En utökad kartläggning

Nu utökas kartläggningen. Dels kommer kartläggningen att inrymma alla elever som har någon form av språkstörning, inte bara grav, dels vänder den sig till ett större urval kommuner och enkäter sänds ut både till skolhuvudmän och rektorer. Valet att undersöka behov både hos huvudmän och skolor, motiveras bland annat utifrån den kartläggning som genomfördes inom östra regionen, vilken påvisade behovet av att efterfråga rektorers perspektiv.

Att undersöka eventuella skillnader mellan huvudmän och skolor samt inom och mellan regioner, möjliggör för myndigheten att utforma ett mer riktat stöd utifrån de utmaningar de olika aktörerna möter.

Vad handlar frågorna om?

Enkätfrågorna handlar bland annat om vilken typ av skolgång som elever med språkstörning har och om det finns särskilda utbildningsalternativ. Det har också funnits en intention att undersöka hur elever med språkstörning klarar kunskapskraven. Det är dock inte så enkelt eftersom det kan finnas många olika orsaker till att en elev inte klarar kunskapskraven. Inte sällan är det en kombination av orsaker som samverkar. Frågor som ställs i enkäten handlar också om hur kompetens inom området ser ut i respektive kommun och skola samt vilket stöd de efterfrågar. Den slutgiltiga kartläggningen kommer att innehålla resultat av enkätfrågorna samt en analys av de inkomna förfrågningar om specialpedagogiskt stöd som myndigheten får in inom området språkstörning.

I maj ska resultatet vara klart

I slutet av maj 2018 beräknas en analys av kartläggningen vara klar. Den kommer sedan att kommer att ligga till grund för arbetet att ta fram tillgängliga och likvärdiga kompetensutvecklingsinsatser i hela landet. Det är en stor grupp elever som har diagnosen språkstörning och skolorna behöver utökat stöd för att möta denna heterogena elevgrupp. Specialpedagogiska skolmyndigheten vill genom denna kartläggning få en mer nyanserad bild av elevgruppen och därmed kunna förbättra stödet till skolhuvudmän och skolor.

Annelie Westlund

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial