Välkommen till SITS styrelse Louise Bengtsson!

2023-03-25

Foto: privat

Jag heter Louise Bengtsson och arbetar som skollogoped i Västerviks kommun. Jag bor i och utgår från den lilla ostkustorten Gamleby ett stenkast från ABBA-Björns hemort Västervik. I yngre år engagerade jag mig lokalpolitiskt och brann särskilt för demokrati, integration, tillgänglighets- och jämställdhetsfrågor och dessa frågor fick mig även att studera genusvetenskap under ett år på universitetet, vilket kom att bli en tillgång i arbetet med skolans tillgänglighets- och värdegrundsfrågor.

Under sju års tid, fram till dess att jag var färdig logoped, arbetade jag med vårdadministration både centralt och på olika specialistvårdskliniker, vilket gav erfarenhet i att skapa fungerande och effektiva vårdkedjor. En fungerande vårdkedja innebär att patienten får god vård på rätt nivå och att kommunikationen och samarbetet mellan vårdgivarna fungerar när patienten flyttas från en nivå till en annan. Om man byter ut orden vårdkedja mot skolgång, patient mot elev, vård mot utbildning, vårdgivare till skolpersonal och nivå till stadie så blir nyttan av dessa erfarenheter även i mitt nuvarande arbete uppenbar.

Mitt intresse för logopedi väcktes när min älskade mormor råkade ut för en stroke som medförde svårigheter med sväljning och kommunikation. Under en utbildningspraktik mötte jag barnhabiliteringslogopeden Marika Habbe som genom sin ”bjussiga attityd” vad gäller kunskap och medryckande entusiasm för yrket väckte mitt intresse för barnhabilitering och den härliga ”friskfaktorn” i att stötta barn och ungdomars utveckling. När så tjänsten som skollogoped lystes ut på min hemort så kändes det klockrent att få möjligheten arbeta med språk och kommunikation ur ett hälsofrämjande perspektiv i en miljö där barnen befann sig under en stor del av sin vakna tid. Skolans demokratiuppdrag stämde väl in med mitt intresse för demokratifrågor.

Efter tio år som skollogoped hävdar jag bestämt att det är en egen specialitet inom logopedi som tar år att lära sig och känslan är att man nog aldrig blir riktigt färdig. I mitt uppdrag som skollogoped ingår sex skolor som ligger på fem olika orter, från förskoleklass till årskurs 9. Mitt arbete utförs parallellt på organisations-, grupp- och individnivå och arbetet är mycket stimulerande. Jag är del av skolornas elevhälsoteam, bistår skolor med handledning och utredning av elevers språk-, läs-, skriv- och räkneförmåga, samarbetar med pedagoger runt måluppfyllelse och ibland träffar jag elever för träning av olika språkliga förmågor. Jag arbetar också övergripande med skolutveckling i till exempel utvecklande av planer och rutiner samt fortbildning av personal utifrån verksamhetsbehov och håller mig uppdaterad vad gäller forskning och evidensbaserat arbete.

Under den senaste tiden har jag fördjupat mig extra i litteraturdidaktik för lågstadiet. Det allra roligaste jag vet är att få samarbeta långsiktigt med språkutvecklande undervisning tillsammans med pedagoger kring en årskurs, något jag skrivit om i några artiklar för SITS. I skrivande stund ser jag mycket fram emot arbetet i SITS. Jag känner mig ödmjuk inför att få bli del av den fantastiska samlade kompetens som finns i SITS och jag hoppas kunna bidra med ett inspirerande verksamhetsnära perspektiv på språk- och litteracitetsutvecklande undervisning.

Louise Bengtsson
E-post: louise.bengtsson@proton.me

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial