Stiftelsen Margit Wibelfonden

Margit Wibel arbetade som talterapeut vid Kornhamnstorg i Stockholm under många år. Vid sin död 1978 testamenterade hon 500 000 kr till en fond, som uppkallades efter henne. I Margit Wibels testamente står det ursprungligen skrivet att ändamålet för stiftelsen skall vara att ”utdela stipendier till logopeder samt röst- och talpedagoger i Sverige för att möjliggöra för dem att lära vuxna hörselskadade och döva att tala på ett sätt som är begripligt för normalhörande. I utbildningen skall ingå audiologi och teckenspråk.”

Stiftelsen skall bestå av två döva och tre normalhörande. Ledamöterna representerar Stockholms Dövas Förening (SDF), Svensk Intresseförening för Tal och Språk (SITS) och Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningen (SPAF). Margit Wibelfonden förvaltas av Stockholms Dövas förening, vars revisorer också har till uppgift att granska räkenskaperna.

Efter många års arbete med en permutation har ändamålet med stiftelsen ändrats så att fondmedel också kan delas ut till personer som arbetar med barn och ungdomar. Syftet med fonden är att stimulera till utvecklingsarbete och studier, enligt följande:

”Stiftelsens ändamål skall vara att utdela stipendier till logopeder samt hörsel- och/eller talpedagoger i Sverige för att genom olika insatser möjliggöra för dem att utveckla tal- och röstträning för hörselskadade och döva, i första hand för vuxna och i andra hand för ungdomar och barn. Utbildningsinsatser som innehåller audiologi och/eller teckenspråk/tecken som stöd (TSS) prioriteras.”

Fonden delar således inte ut pengar till forskning, men däremot till kvalitetsutvecklande arbeten, konferens- och utbildningsbidrag, fortbildning inom hörsel-/dövområdet samt insatser som gynnar målgruppen hörselskadade och döva.

Bidrag delas inte ut till lön, arvode eller förlorad arbetsförtjänst.

Ansökan och redovisning i form av en ekonomisk rapport vid beviljade stipendier skall göras individuellt. Ansökningar i grupp behandlas ej. Den enskilda redovisningen skall även innehålla en beskrivning av behållningen och nyttan med vilken stipendierna nyttjats. Dessa skall vara Wibelfonden tillhanda senast tre månader efter avslutat ändamål för vilka stipendierna beviljades. Observera att ny ansökan till Wibelfonden inte kan ske förrän redovisning för beviljade stipendier har godkänts av styrelsen.

Du ansöker via den digitala ansökningsblanketten nedan. Ekonomisk kalkyl skall biläggas ansökan. Skicka som Excel per mail till info@stockholmsdf.se (märk ämnesraden med Wibelfonden). Icke korrekt ifylld ansökan kommer ej att behandlas.

Stiftelsen Margit Wibelfonden har sista ansökningsdag 30 april och 31 oktober årligen. Ansökningar efter utsatta datum kommer sändas åter.”

Läs mer och fyll i din ansökan här!

Bilden är hämtad från Stockholms dövas förenings webbplats.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial