SITS kongress 2024 – föreläsarpresentationer

På denna sida finner du presentationer av våra föreläsare på SITS kongress i oktober. Hela programmet för kongressdagen hittar du här.


2024-05-21

Vi är väldigt stolta och glada över att få presentera Teresa Ukrainetz, som föreläser på SITS kongress den 18 oktober!

Teresa Ukrainetz, Ph.D., S-LP(C), ASHA Fellow, is Professor and Assistant Department Head in the Department of Communicative Disorders and Deaf Education at Utah State University.

Her research and scholarship pertain to the intersection between skill and context in school-age language. She seeks effective, practical interventions that tap the distinctive expertise of educational speech-language pathologists. Dr. Ukrainetz has investigated standardized testing, dynamic assessment, SLP practices in schools, and intervention for phonemic awareness, narrative, and expository discourse. She has two books on school-age language intervention.

Teresa Ukrainetz

Teresa Ukrainetz, Ph.D., S-LP(C), ASHA Fellow, är professor vid avdelningen för kommunikativa funktionsnedsättningar och dövutbildning vid Utah State University.

Hennes forskning handlar om skärningspunkten mellan färdigheter och kontext i skolrelaterat språk. Hon undersöker och analyserar effektiva, praktiska interventioner och har bland annat undersökt standardiserad testning, dynamisk bedömning, logopedpraxis i skolor och intervention för fonemisk medvetenhet, samt berättande (narrativ) och kontextuell språklig intervention.

Teresa Ukrainetz har gett ut två böcker om språkintervention i skolåldern.


2024-05-21

Vi är väldigt glada och nöjda över att få presentera Lukas Renklint och Victoria Mosshem, som föreläser tillsammans på SITS kongress den 18 oktober!

Lukas Renklint är lajvpedagog och författare och arbetar tillsammans med Victoria Mosshem, som är legitimerad lärare och arbetar som specialpedagog.

Deras arbete sker bland annat i projektform med till exempel biblioteks- och lovaktiviteter. Med lajvpedagogik och berättande arbetar de för att stötta elever som kämpar med mående, lärande eller att knyta vänskapsband.

Tillsammans driver de för närvarande ett läslustfrämjande projekt med lajv som metod för att inspirera barn och unga till läsning.

Lukas Renklint och Victoria Mosshem.

2024-05-03

Vi är mycket glada och stolta över att få presentera Sanna Kraft, som föreläser på SITS kongress den 18 oktober!

Sanna Kraft är logoped och har tidigare arbetat inom skolans verksamhet i Halmstads kommun, där hon jobbat med utredning av, och handledning om, språk-, läs- och skrivförmåga.

Sommaren 2023 disputerade hon i nordiska språk vid Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi vid Göteborgs universitet, med en avhandling som utforskade skrivande hos barn med läs- och skrivsvårigheter. Mer specifikt undersökte hon huruvida skrivredskapet tal-till-text (att prata in text som datorn skriver ned) kan underlätta för barn med läs- och skrivsvårigheter.

Idag arbetar Sanna som lektor i svenska som andraspråk vid Linnéuniversitet.

Sanna Kraft

2024-04-27

Vi är fantastiskt glada och nöjda över att få presentera Helén Egerhag, som föreläser på SITS kongress den 18 oktober!

Helén Egerhag är filosofie doktor och lektor i pedagogik på Institutionen för pedagogik och lärande vid Linnéuniversitet. Hon har arbetat över 20 år som lärare i bland annat svenska som andraspråk, som speciallärare och med kommunövergripande arbete för flerspråkiga elever. Helén disputerade 20 oktober 2023 på avhandlingen ”Att främja läsutveckling i svenska som andraspråk – undervisning och tidiga insatser”.

Helén Egerhag

2024-04-21

Vi är oerhört glada och stolta över att presentera Linda Fälth och Anna Eva Hallin, som föreläser tillsammans på SITS kongress den 18 oktober!

Linda Fälth är professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Hon är grundskollärare och specialpedagog med 20 års lärarerfarenhet från grundskola. Linda undervisar nu på grundskollärar- och speciallärarutbildningarna främst i kurser som rör läs- och skrivinlärning, läs- och skrivsvårigheter och specialpedagogik. Hennes forskningsintresse rör läs- och skrivsvårigheter och främst åtgärdssidan för att främja en god läs- och skrivutveckling för såväl barn som vuxna som kämpar med sin läsning.

Linda Fälth

Anna Eva Hallin är leg. logoped, har en Ph.D. från New York University, och är biträdande lektor vid Karolinska institutet, Enheten för logopedi. Hennes huvudsakliga inriktning i både forskning och undervisning är språk-, läs- och skrivutveckling samt -svårigheter hos barn och ungdomar. Anna Eva undervisar vid logoped- och psykologprogrammet på Karolinska Institutet och på speciallärarprogrammet vid Stockholms Universitet. Hon driver också sidan språkforskning.se med målet att sprida aktuell forskningsbaserad kunskap inom dessa områden.

Anna Eva Hallin

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial