Årsmöte den 16 februari 2022

Årsmöte i Svensk Intresseförening för Tal och Språk hölls den 16 februari 2022 via Zoom.

Dagordning för mötet
 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt upprättande av närvarolista.
 2. Val av två justerare och tillika rösträknare
 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 4. Fastställande av dagordning
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Revisionsberättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget
 9. Fastställande av medlemsavgift
 10. Förslag till stadgeändring
 11. Fastställande av antalet ledamöter
 12. Val av styrelseledamöter
 13. Val av revisor jämte en revisorssuppleant
 14. Val av valberedning
 15. Behandling av propositioner och i rätt tid inkomna motioner.
Årsmöteshandlingar

Länkar till årsmöteshandlingar läggs till så snart de finns färdiga.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial