Årsmöte den 19 maj 2021

Här hittar du handlingarna från årsmötet 2021.

Dagordning för mötet:
 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt upprättande av närvarolista.
 2. Val av två justerare och tillika rösträknare
 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 4. Fastställande av dagordning
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Revisionsberättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget
 9. Fastställande av medlemsavgift
 10. Fastställande av antalet ledamöter
 11. Val av styrelseledamöter
 12. Val av revisor jämte en revisorssuppleant
 13. Val av valberedning
 14. Behandling av propositioner och i rätt tid inkomna motioner.
Årsmöteshandlingar:
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial