Årsmöte 2018, Svensk Intresseförening för tal och språk

Svensk Intresseförening för Tal och Språk kallar till årsmöte lördagen den 13 oktober kl 08.30 på Sheraton Stockholm Hotel.

Nedan finner du dagordning för mötet. Klicka på länkarna för att läsa årsmöteshandlingarna (fylls på efter hand). Vi kommer inte att tillhandahålla papperskopior, däremot projiceras handlingarna på väggen i samband med respektive punkt.

Dagordning
 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av två justerare och tillika rösträknare
 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 4. Fastställande av dagordning
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse
  Verksamhetsberättelse
 6. Revisionsberättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Stadgeändring enligt styrelsens förslag
  Förslag till nya stadgar
 9. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget
  Verksamhetsplan 2018-07-01–2019-06-30
  Verksamhetsplan 2018-07-01–2019-12-31
  Budget 2018-07-01–2019-06-30
  Budget 2018-07-01–2019-12-31
 10. Fastställande av medlemsavgift
 11. Val av styrelseledamöter
 12. Val av revisorer jämte suppleanter
 13. Val av valberedning
 14. Val av tre redaktörer
 15. Behandling av propositioner och i rätt tid inkomna motioner
 16. Mötet avslutas

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före planerat årsmöte.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial