Stadgar

Svensk Intresseförening för Tal & Språk, SITS

Antagna 1961-01-03 och reviderade 1967-05-05, 1976-11-28, 1977-10-29, 1978-10-28, 1983-10-29, 1989-10-13, 1998-10-09, 2003-10-10, 2005-10-09, 2006-10-13, 2009-10-10 och 2016-11-19.

§ 1 Syfte

Svensk Intresseförening för Tal och Språk, (SITS), är en förening för dem som är intresserade av och/eller yrkesmässigt är verksamma inom kommunikation, röst, tal och språk. Föreningens uppgift är att stödja och främja en vetenskaplig och god organisatorisk utveckling inom detta verksamhetsfält och att tjäna som språkrör för de olika yrkeskategorierna, för kontakt och samarbete med myndigheter och med andra föreningar i Sverige och internationellt.

Svensk Intresseförening för Tal och Språk äger och är utgivare av tidskriften Tal & Språk.

§ 2 Medlemskap

Den som önskar bli medlem i föreningen skall skriftligen anmäla detta. Medlemskap träder i kraft när för innevarande år fastställd avgift erlagts.

 1. Medlem är skyldig att följa föreningens stadgar och erlägga fastställd årsavgift. Uteslutning av medlem sker genom omröstning vid medlemsmöte efter motivering från styrelsen.
 2. Medlemsformerna är
  • Medlem
  • Pensionärsmedlem
  • Studerandemedlem
 3. Medlemsavgiften är per kalenderår och fastställs av årsmötet.

§ 3 Styrelse

 1. Föreningens styrelse ska bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, samt tre övriga ledamöter. Styrelsen har möjlighet att uppdra åt extern funktion att administrera föreningens ekonomi. Kassören har då ansvar för kontakter med den externa funktionen och för att uppdraget fortlöper enligt överenskommelse. Ordförande väljs av årsmötet. Övriga poster inom styrelsen fördelas vid konstituerande styrelsemöte.
 2. Ordförande jämte halva antalet styrelseledamöter väljs av årsmötet för en period på två år. Övriga styrelseledamöter väljs vid mellanliggande år.
 3. Vid val av styrelse bör beaktas att dess sammansättning i huvudsak återspeglar de olika yrkeskategorier som finns representerade i föreningen.
 4. Styrelsen är beslutsmässig då dess ledamöter har blivit kallade och minst hälften av styrelsens ledamöter är ense om beslutet.

§ 4 Styrelsens uppgifter

Det åligger styrelsen att

 • företräda föreningen, bevaka dess intressen och handha dess angelägenheter
 • leda föreningens verksamhet och verkställa årsmötets beslut
 • ansvara för föreningens ekonomiska angelägenheter
 • efter överläggning, senast en månad före planerat årsmöte, utsända kallelse med dagordning.

§ 5 Årsmöte

 1. Årsmöte äger rum på dag, tid och ort som styrelsen bestämmer. Föreningens verksamhetsår löper med brutet räkenskapsår.
 2. Vid ordinarie årsmöte ska nedanstående punkter ingå i dagordningen:
   1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
   2. Val av två justerare
   3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
   4. Fastställande av dagordning
   5. Styrelsens verksamhetsberättelse
   6. Revisionsberättelse
   7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
   8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget.
   9. Fastställande av avgift
   10. Val av styrelseledamöter och redaktion för Tal & Språk
   11. Val av ordförande (vartannat år)
   12. Val av revisorer jämte suppleanter
   13. Val av två firmatecknare inom styrelsen
   14. Val av valberedning
   15. Behandling av propositioner och i rätt tid inkomna motioner
   16. Övriga frågor
 3. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före planerat årsmöte.

§ 6 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

 1. Enkel majoritet gäller som beslut där ej annorlunda är stadgat.
 2. Beslut fattas med acklamation eller, om så begärs, efter omröstning votering. Beslut fattas med enkel majoritet om dessa stadgar ej föreskriver annat.
  Omröstning sker öppet, utom vid personval då sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Vid val av funktionär avgör lottning vid lika röstetal.

§ 7 Intressegrupper

Inom föreningens ram kan medlemmar med gemensamma intressen bilda grupper. Om en grupp önskar verka utåt i föreningens namn krävs styrelsens godkännande.

§ 8 Lokalföreningar

Lokalföreningar kan bildas och inregistreras. Dessa är skyldiga att informera SITS:s styrelse om program vid sammankomster.

§ 9 Stadgeändring

För att ändra dessa stadgar krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen.

§ 10 Upplösning

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett årsmöte, med minst 3/4 majoritet. Om föreningen upplöses ska dess tillgångar överlämnas till organisationer som företräder de i föreningen representerade yrkeskategorierna i proportion till medlemsantalet att fördelas för de ändamål dessa organisationer beslutar.

Klicka här för att ladda ner stadgarna i pdf-format.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial