Artiklar

Tankar om talböcker – elevperspektiv på Legimus

Bild: Adobe Stock

Då en stor del av kunskapsinhämtningen i skolan sker med hjälp av olika texter är det en stor utmaning för de elever som har någon form av läsnedsättning att ta till sig denna kunskap. Dessa elever är dessutom ofta svåra att motivera till läsning, då läsningen är

Läs mer

Allas rätt att bli utmanade i skolan – undervisning för och med tidiga språkare

Bild: Adobe Stock
Bild: Adobe Stock

Under en stor del av vår tid som lärare och nu som speciallärare inom språk-, skriv- och läsutveckling har vi tagit emot nyblivna skolelever som behöver varierande språkliga utmaningar. Bland dessa elever finns de som vi väljer att kalla tidiga språkare. När vi

Läs mer

När orden inte alltid följer tanken

Bild: Adobe Stock

Alla väntar, tystnaden kan nästan höras. Linus, en lång och gänglig 14-åring med blont, långt, lockigt hårsvall och blå ögon, går med bestämda steg fram till berättarstolen. Han sätter sig ner, korsar benen och tittar under lugg på sina klasskamrater. En snabb blick

Läs mer

Ordförrådsprojekt för elever med språkstörning

Bild: Adobe Stock

Under våren 2018 gav jag mig med stor nyfikenhet in i specialskolans värld för att för första gången arbeta som skollogoped. Där började jag arbeta tillsammans med specialpedagogen Therese Hedberg, även hon ny i skolans

Läs mer

Betydelsen av språk och kommunikation i samband med problematisk skolfrånvaro

Bild: Adobe Stock

I mitt arbete som speciallärare i grundskola och särskild undervisningsgrupp har jag blivit uppmärksammad på den grupp elever som, i kortare eller längre perioder, inte kommer till skolan. Tidigare var min upplevelse att denna grupp var relativt liten, men

Läs mer

Bokrecension: I relation till lärande – kommunikationsstöd i undervisningen

Foto: privat

Jag har just läst boken ”I relation till lärande – kommunikationsstöd i undervisningen, skriven av Ulrika Aspeflo och Ebba Almsenius. Ulrika och Ebba är båda logopeder med erfarenhet av att arbeta i skolan. I boken delar de generöst och

Läs mer

Gränslandet mellan årskurs 3 och 4 – en utmaning för elever i språklig sårbarhet

Bild: Adobe Stock

Vi har under många år som lärare på låg- respektive mellanstadiet funderat kring övergången mellan årskurs 3 och 4. Vår gemensamma upplevelse är att många elever försätts i svårigheter, särskilt språkliga, i samband med denna övergång. I

Läs mer

Stabilitet och förändring i utvecklingsrelaterad språkstörning

Courtenay Norbury

Utvecklingsrelaterad språkstörning är relativt vanligt och vid skolstart kan man räkna med att ett par elever i varje klass har en språklig nedsättning som är tillräckligt allvarlig för att påverka deras inlärning. ”Elever med språkstörning kommer att bli vuxna

Läs mer

Logopeden som plockar isär språkligt komplexa uppgifter

Boel Forsell

När man möter elever med stora språkliga svårigheter som kämpar med att nå kunskapsmålen ställs man ofta inför frågan: Var ska vi börja? Vad är viktigast? Det finns inga enkla, snabba svar på de frågorna utan man måsta ta in flera olika aspekter. För

Läs mer

Faktorer som påverkar grammatisk förståelse

Anna Eva Hallin

Anna Eva Hallin, leg. logoped, Ph.D. och språkforskare på Karolinska Institutet, höll en presentation om faktorer som påverkar grammatisk förståelse vid 2018 års SITS-kongress.

Anna Eva Hallin är en välkänd person för många inom SITS

Läs mer

Ljudmiljöns betydelse för inlärning

2018 års SITS-kongress, med temat ”Det tysta språket”, lyfte ljudmiljö som en viktig aspekt när det gäller att skapa goda förutsättningar för inlärning i förskola och skola. Jonas Christensson, ingenjör och akustiker, föreläste på detta tema och

Läs mer

Lyssnaransträngning eller talarkomfort? – Om lärares röster och barns lyssnande i klassrum

Under SITS kongress i höstas föreläste Viveka Lyberg Åhlander, docent i logopedi, under rubriken Om lärares talkomfort och barns lyssnaransträngning i undervisningslokaler. Viveka disputerade 2011 och hennes avhandling innefattar lärares röster i relation till

Läs mer

Love understanding?
Love reading.

Bild: Adobe Stock

Dr Anne Margaret Smith som var en av föreläsarna på SITS kongress i oktober 2018 har undervisat i engelska i nästan 30 år i Kenya, Tyskland, Sverige och i Storbritannien. Anne Margaret gör även dyslexiutredningar, undervisar elever med läs- och

Läs mer

Välkommen till SITS styrelse
Ann Jacobson!

Bild: Privat

Mitt namn är Ann Jacobson och jag har blivit invald till SITS styrelse som ledamot, vilket jag tycker jag ska bli både spännande och inspirerande.

Mitt intresse för språk och kommunikation har alltid funnits med

Läs mer

Betydelsen av tillsammansarbete

Bild: Privat

Gnesta, en kommun med 11 000 invånare, hittar vi ofta egna lösningar genom att göra ”Gnestamodeller” av det mesta. En mindre kommun har inte alltid den stora kommunens förutsättningar utan måste hitta lösningar som passar den lilla

Läs mer

Många elever behöver få ett yttre stöd för den inre tanken

Bild: Adobe Stock

Många barn med tal- och språkproblem har även svårigheter inom områden som autismspektrum, ADHD och teoretiskt tänkande. Därför är det viktigt att dessa barn får en allsidig bedömning, gärna av olika professioner. Det skriver Elisabeth Fernell,

Läs mer

Logopedens roll i en integrerad skolverksamhet – Min ovanliga vardag

När jag för första gången besökte min nuvarande arbetsplats och gick på arbetsintervju förstod jag att tjänsten som jag sökte var en annorlunda tjänst. Vad man sökte var en logoped vars huvuduppdrag skulle bestå av att träna enskilt med barn som

Läs mer

Språkstörning ur ett flerspråkighetsperspektiv, Bremen augusti 2017

IALP (International Association of Logopedics and Phoniatrics), som beskrivits i en tidigare artikel, anordnar regelbundet olika internationella kongresser med forskare från hela världen. I Bremen var det fråga om ett mindre arrangemang, ett så kallat composium.

Läs mer

Givande samarbete över världsdelar

Facebook påminner om minnen från olika datum. Nyss blev jag påmind om två trevliga och utvecklande resor: till Dublin 2016 och till Bremen 2017. Båda var IALP-arrangemang.

Läs mer

Möten med modersmålsundervisning

Samah har undervisat i modersmål arabiska i drygt ett år och arbetar för närvarande i en mellanstor kommun, på flera skolor. Mariam är 13 år och kom till Sverige från Egypten för snart sju år sedan. I den här artikeln beskriver de några av sina erfarenheter

Läs mer

På väg in i språket av Charlotte Lynch och Julia Kidd

Astrid Frylmark på OrdAF brukar ta sig an både böcker och material från andra länder, bland annat England och USA, och göra översättningar och bearbetningar till svenska. Tanken med boken På väg in i språket är att på ett strukturerat sätt informera om

Läs mer

Att vara speciallärare. Språk-, skriv- och läsutveckling respektive matematikutveckling

Barbro Bruce, med. dr i logopedi och docent i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik, skriver här om antologin ”Att vara speciallärare” som hon varit redaktör för. Den bild av specialläraren som växer fram i boken är en kollega

Läs mer

RTI – en väg till mer likvärdiga insatser för elever med språksvårigheter

Genom att se till att skolan blir en språkutvecklande miljö för alla elever kan vi förebygga problem och rikta våra insatser till de barn som behöver dem bäst. Då använder vi också samhällets resurser på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. För att hitta de barn och elever

Läs mer

Referat från ALF 2018 – Om selektiv mutism

Enligt tradition har Audiologopædisk Forening (ALF) sin årliga kongress i Nyborg, Danmark. Kongresshotellet är beläget precis vid vattnet och i år togs vi emot av en värmande sol och en nyutslagen bokskog.

Läs mer

Samarbete mellan logoped och lärare för att stärka berättarförmåga hos elever i ettan

Som skollogoped i Västerviks kommun möter jag barn i alla grundskolans årskurser på flera skolor. Det är ett utmanande uppdrag där fokus ligger på att arbeta förebyggande och främjande. Efter att ha arbetat i skolan under ett par år bestämde jag mig för att

Läs mer

Inledande föreläsning – ESSENCE-konferensen

ESSENCE 2018, en konferens anordnad av Gillbergcentrum i Göteborg i april, bjöd på två intensiva dagar. Under våren kommer du att kunna läsa artiklar om innehållet i några av de föreläsningar som gavs under konferensen. Denna artikel är en kort samman-

Läs mer

Tillbaka till framtiden? En rapport från ett studiebesök på en skola i England

Tring School i Hertfordshire, England, är en skola som har genomfört en digitalisering av sin undervisning med hjälp Chromebooks och G Suite i samarbete med Google. Med över
1 500 elever och 90 lärare var det en grannlaga uppgift att få med

Läs mer

Det talade språkets inverkan på skriftspråket

Julie Dockrell, professor vid University College London, föreläste vid 2017 års SITS- kongress om talspråkets inverkan på skriftspråket. Dockrell redovisade ett urval av sin omfattande forskning inom området barn och ungdomar med Developmental

Läs mer

Man fattar bättre när man får prata om det man har läst

Under SITS-kongressen den 24-25 november 2017 föreläste förstelärare tillika årets pristagare av Tal och språkpriset, Jenny Edvardsson. Här följer ett referat från hennes föreläsning.

Det är med mycket värme och stor entusiasm som mottagaren av årets Tal- och språkpris Jenny Edvardsson delar med sig av hur hon

Läs mer

 Specialpedagogiska skolmyndigheten genomför en nationell kartläggning inom området språkstörning

I början av mars mejlade Specialpedagogiska skolmyndigheten ut en enkät till 253 skolhuvudmän och 985 skolor. Enkätsvaren kommer att utgöra ett underlag i en kartläggning som ska beskriva hur skolsituationen ser ut för elever inom området språkstörning. Det övergripandet syftet är att inventera och analysera vilka

Läs mer

Barnet: Gemenskap eller utanförskap?
Språket: Solklart eller snubbeltråd?
Pedagogiken: Hjälp eller stjälp?

Denna presentation bygger på fyra decenniers erfarenhet, forskning och försök att förstå språkutvecklingsproblematik, på engelska developmental language disorder, DLD. Först som logoped och senare med blicken riktad på mötet mellan språkliga förväntningar och möjligheter i förskola, skola och kamratliv. Jag försöker sätta

Läs mer

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial